Aktualno

JAVNI RAZPIS: Koordinator mladinskih programov

JAVNI RAZPIS: Koordinator mladinskih programov

Na podlagi drugega odstavka 24. in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT) in na podlagi Statuta RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan objavlja prosto delovno mesto

 

Koordinator mladinskih programov - zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju - 2 (projektno delo) - m/ž

v RIS, Raziskovalno izobraževalnem središču Dvorec Rakičan

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- VI. stopnja izobrazbe,

- najmanj 1 leto delovnih izkušenj,

- aktivno znanje nemškega in pasivno znanje angleškega jezika ali aktivno znanje angleškega in pasivno znanje nemškega jezika,

- poznavanje osnov računalništva,

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti

- starost od 15 do vključno 29 let, mladi iskalci prve zaposlitve in mlade brezposelne osebe, mladi, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo za namen povečanja spretnosti, znanj in kompetenc za izboljšanje položaja na trgu dela vsaj od 12.10.2017.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu »Koordinator mladinskih programov - zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju -2 (projektno delo)« - m/ž. Zaposlitev je v skladu z javnim razpisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« za sofinanciranje operacije »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju –2«, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 

Dela in naloge, ki jih bo opravljal javni uslužbenec na delovnem mestu »Koordinator mladinskih programov - zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju - 2 (projektno delo)« - m/ž:

- organiziranje, izvajanje in koordiniranje dela z delovnega področja projekta na katerem je oseba zaposlena,

- organizacija in izvedba dogodkov in programov za mlade (načrtovanje in izvedba programov za mlade; sodelovanje z mladimi v skupinah in timih; izvajanje dejavnosti za razširjanje rezultatov),

- izvajanje in organiziranja programov aktivacije mladih,

- izvajanje različnih mladinskih projektov na področju kulture, turizma, izobraževanja in sociale,

- priprava in objava multimedijskih in novinarskih vsebin,

- priprava, organiziranje in izvajanje programov mladinskih izmenjav, strateških partnerstev in programov prostovoljstva,

- izvajanje programov vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega sodelovanja,

- opravljanje drugega dela po navodilih direktorja in splošnih aktih zavoda.

 

Prijava mora vsebovati:

  1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe in smeri izobrazbe, iz katere  mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
  2. Verodostojna potrdila o izpolnjevanju ostalih pogojev za zasedbo delovnega mesta;
  3.  Izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije;

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

      4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje RIS-u, Raziskovalnemu izobraževalnemu središču Dvorec Rakičan, pridobitev navedenih dokumentov iz 1. in 2. točke iz uradne evidence.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Izbira kandidatov bo potekala na podlagi pregledane prejete dokumentacije in osebnega razgovora. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev (od 1.3.2018 do 31.12.2018) z možnostjo podaljšanja, s polnim delovnim časom. Poskusno delo traja 2 meseca.

Javni uslužbenec bo v skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju uvrščen v 21. plačni razred.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Raziskovalno izobraževalnega središča Dvorec Rakičan, Lendavska 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota.

Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali formalnih pogojev za zasedbo delovnega mesta, se v skladu s smiselno uporabo 21. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/2006) ne bodo uvrstili v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Za prosto delovno mesto »Koordinator mladinskih programov - zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju - 2 (projektno delo)« - m/ž, na naslov: RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Lendavska 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota, in sicer v roku 3 delovnih dni po objavi na spletni strani in na oglasni deski Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (do vključno 19. 02. 2018).

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po objavi prostega delovnega mesta. O izbiri kandidata bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep o neizbiri.

 

Kontaktna oseba za vse informacije glede objave prostega delovnega mesta je ga. Sabina Kerec, tel. št. 02 535 18 96.

 

Upoštevane bodo izključno tiste prijave, ki bodo s priporočeno poštno pošiljko oddane na pošto do vključno 19. 02. 2018.

Nepopolne in nepravočasne vloge ne bodo obravnavane.

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

Številka:  45/2018                                              

Datum: 14. 02. 2018 

 

                                                                                                                                                                                                dr. Robert Celec

                                                                                                                                                                                          direktor RIS Dvorec Rakičan                                                                                          

    Na vrh strani