Aktualno

XVI. Mednarodna konferenca EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI - Ekologija in trajnostni turizem

XVI. Mednarodna konferenca EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI - Ekologija in trajnostni turizem

 

 V A B I L O

na XVI. mednarodno konferenco na temo

»EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI« - Ekologija in trajnostni turizem,

ki bo potekala od 23. do 26. marca 2021 v RIS Dvorcu Rakičan,

Lendavska 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota

 

Spoštovani,

vabimo vas, da se z vašim prispevkom (znanstvenim/strokovnim) udeležite XVI. mednarodne konference »EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI«. S konferenco nagovarjamo različne strokovnjake, med drugim s področja pedagoške prakse, katerih skupna tematika je okoljska vzgoja in sodobni ekološki izzivi v procesu izobraževanja. Eden izmed pomembnih ciljev XVI. mednarodne konference bo prispevek k sodobnim metodam in oblikam dela, ki bodo dobra osnova in motivacija za okoljsko ozaveščeno znanje.

Na konferenci bodo sodelovali strokovnjaki iz Slovenije in tujine, uradni jeziki bodo slovenski, angleški, nemški, hrvaški in srbski. Izdan bo zbornik konference oz. bilten, kjer bodo zbrani prispevki.

Tematski sklopi v okviru XVI. mednarodne konference »Ekologija za boljši jutri« so:

Ekološke vsebine in trendi v vzgojno izobraževalnih programih 
(pomen elementov vzgoje in izobraževanja pri obravnavi ekoloških in okoljevarstvenih vsebin, znanstvene raziskave na področju poučevanja o ekoloških vsebinah, formalne in neformalne oblike izobraževanja o ekoloških temah, interdisciplinarni pristopi pri učenju in poučevanju o ekoloških temah, primeri dobre pedagoške prakse o obravnavi ekoloških vsebin itd.);

Trajnostni izzivi sodobnega sveta 
(ohranjanje in upravljanje naravnih virov, interakcija socialno-ekonomskega razvoja in okoljskih izzivov, vplivi podnebnih sprememb na družbo in okolje itd.);

Agroekologija / ekoturizem 
(pridelava hrane na trajnostno in ekološko sprejemljiv način, spodbujanje turizma, zeleni, trajni ali ekološko vzdržljivi turizem,  izobraževalni turizem, itd.).

Prijave sprejemamo do vključno petka, 12. 03. 2021.
V primeru, da se odločite za sodelovanje, OBVEZNO izpolnite prijavni obrazec, ki ga najdete spodaj na tej strani.

 

Navodila za pripravo prispevka:

- Znanstveni prispevek: 
obsegati mora minimalno 8 strani  do maksimalno 16 strani z vključenimi vsemi zahtevanimi sestavnimi deli: povzetek s ključnimi besedami (vse v maksimalnemu obsegu 250 besed), uvod, metode dela (s podpoglavji, udeleženci, pripomočki oziroma inštrumenti ter postopek), rezultate, razpravo in seznam literature (pisava: Times New Roman, velikost črk je 14 (izjema je le velikost pisave v tabelah, kjer je pisava v velikosti 10 pt), presledek med vrsticami je 1,2 pt). Znanstveni prispevki morajo biti napisani v angleškem jeziku. Znanstveni prispevki so lahko tudi teoretični prispevki, v katerih se v podrobnostih preuči in kritično analizira določene modele ali teorije.

Natančnejša navodila najdete TUKAJ

- Strokovni prispevek: 
do 8 strani (pisava Times New Roman, velikost črk je 12, presledek med vrsticami pa 1,15), ni ga potrebno napisati po točno določeni metodologiji. 
Vsak avtor/soavtor lahko prijavi le en prispevek. 

Natančnejša navodila za pripravo strokovnih prispevkov najdete TUKAJ

 

Navodila za oddajo prispevka:

Znanstveni prispevek: 
vaš celoten znanstveni prispevek pričakujemo najkasneje do 17.03.2021 na e-naslov: konferenca@ris-dr.si.
V roku 10-ih dni boste prejeli povratno informacijo glede ustreznosti prispevka merilom znanstvenega prispevka.

- Strokovni prispevek: 
v kolikor boste sodelovali s strokovnim prispevkom, nam najkasneje do 15. 03. 2021 do 12. ure na e-naslov: konferenca@ris-dr.si
pošljite povzetek vašega pisnega prispevka z naslovom teme v slovenskem in angleškem jeziku ter ključnimi besedami, vse v maksimalnemu obsegu 250 besed. Vaš celoten strokovni prispevek pričakujemo najkasneje do 19. 03. 2021 do 12. ure.

Čas trajanja predstavitve prispevka na mednarodni konferenci je 20 do 22 minut.

Za jezikovno korektnost prispevkov so dolžni poskrbeti avtorji, prav tako so odgovorni za strokovno in znanstveno korektnost prispevkov. Vsak povzetek in prispevek mora vsebovati poštni in elektronski naslov avtorja ter njegovo telefonsko številko. 

Program mednarodne konference bo dostopen najkasneje v petek, 19. 03. 2021.

 

Svoje morebitne želje glede umestitve na program sprejemamo najkasneje do 12. 03. 2021 preko e-pošte na konferenca@ris-dr.si, kasnejših želja glede umestitve na program žal ne bomo upoštevali. 

 

Pridružujemo si pravico do spremembe programa.

Mednarodna konferenca bo potekala na način, da bo ustrezala pogojem napredovanja, ki so navedeni v Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02,123/08,44/09 in 18/10), ki je stopil v veljavo 1.9.2020

 

Potrdila:

V skladu s pravilnikom o napredovanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10 in 113/20) bomo izdali potrdila o udeležbi s samostojnim referatom.

V kolikor bo konferenca potekala preko spletnih orodij se potrdila za nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (funkcionalna znanja) ne bodo izdajala.  Točke za sodelovanje s prispevkom bodo podeljene v skladu s pravilnikom.

 

Kotizacija za udeležbo s pisnim prispevkom:

 169,00 Eur (+ 22 % DDV)

Cena kotizacije za udeležbo s prispevkom zajema:

udeležbo na konferenci z aktivnim sodelovanjem, objavo v zborniku ali monografiji, strokovno gradivo v e-obliki ter ostale aktivnosti v sklopu konference

Kotizacija za udeležbo brez prispevka:

98,00 Eur (+ 22 % DDV)

Cena kotizacije za udeležbo zajema:

udeležbo na konferenci, strokovno gradivo v e-obliki ter ostale aktivnosti v sklopu konference

Popusti:

- v primeru, da je iz iste organizacije 2 ali več udeležencev in je plačnik le-ta, je 15 % popust na skupni znesek. Popust velja v primeru enkratnega nakazila.

- v primeru soavtorstva se kotizacija za udeležbo s prispevkom plača v celoti za prvega avtorja, vsak naslednji avtor plača kotizacijo za udeležbo brez prispevka

Način plačila:     

Najkasneje 7 dni pred konferenco, znesek nakažete na naš TRR – RIS Dvorec Rakičan odprt pri UJP Murska Sobota št. SI56 01280-6000001097.

Javni zavodi nam posredujejo naročilnice najkasneje 7 dni pred pričetkom konference. 

Prenočišče:

Ponujamo vam tudi možnost nočitve v eno-, dvo- in troposteljnih sobah. Za rezervacijo pokličite na tel. št.: 02 535 18 91 ali uredite po e-pošti na: booking@ris-dr.si. Možno je plačilo s turističnimi boni.

Hrana:

Nudimo zajtrke, kosila in večerje ob prednaročilu.

 

Slušatelje konference vljudno naprošamo, da se prijavijo preko e-pošte na konferenca@ris-dr.si, 
kamor posredujejo svoje podatke (ime in priimek, naslov, ustanova ter kontaktni podatki). Spodnje prijavnice ni potrebno izpolnjevati. V kolikor bo konferenca potekala preko spletnih orodij, se je konference možno udeležiti le s samostojnim prispevkom.

Vse dodatne informacije o mednarodni konferenci lahko dobite:

- preko e-pošte na konferenca@ris-dr.si

- preko telefona na tel. št. (02) 535 18 94

 

Vljudno vabljeni!  

Glede na aktualne razmere glede koronavirusa v Sloveniji vas seznanjamo, da v RIS Dvorec Rakičan sprotno spremljamo navodila Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in vlade Republike Slovenije ter skrbimo za ustrezno zaščito in ukrepe pred koronavirusom.

 

O morebitnih nadaljnjih spremembah vas bomo sproti obveščali.

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo tudi na telefonski številki 02 / 535 18 94.

 

Vse dodatne informacije o mednarodni znanstveni konferenci lahko dobite:
- preko telefona na tel. št.: (02) 535 18 94,
- preko e-pošte na: konferenca@ris-dr.si.

 

 

PRIJAVNICA EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI 2021STROKOVNI PRISPEVEK

ZNANSTVENI PRISPEVEK


EKOLOŠKE VSEBINE IN TRENDI V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH

TRAJNOSTNI IZZIVI SODOBNEGA SVETA

AGROEKOLOGIJA / EKOTURIZEMPrijavnica

Na vrh strani