SI EN DE

JAVNI RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO: VODJA VZDRŽEVANJA IN GRADENJ

Na podlagi drugega odstavka 24. in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT) in na podlagi Statuta RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan objavlja prosto delovno mesto

 

VODJA VZDRŽEVANJA IN GRADENJ

 

v RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- srednja strokovna izobrazba, srednja splošna izobrazba,

- najmanj dve leti delovnih izkušenj,

- organizacijske sposobnosti,

- pasivno znanje nemškega in pasivno znanje angleškega jezika,

- sposobnost timskega dela,

- izpit za traktor,

- izpit za žago,

- izpit za viličarja,

- državljanstvo Republike Slovenije,

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu »VODJA VZDRŽEVANJA IN GRADENJ«.

 

Dela in naloge, ki jih bo opravljal javni uslužbenec na delovnem mestu »VODJA VZDRŽEVANJA IN GRADENJ«:

- organiziranje, izvajanje in koordiniranje dela z delovnega področja projekta, na katerem je oseba zaposlena

- pomoč pri vodenju delovnega procesa vzdrževanja

- vodenje in organiziranje tekočega, vsakodnevnega in generalnega vzdrževanja

- pomoč pri organizaciji gradbenih del

- koordinacija, sodelovanje, izvajanje povpraševanj, naročanje, nadzor in prevzem izvedbenih del

- nadzor in koordinacija pogodbenih del

- sodelovanje pri prevzemu strojev in naprav

- organiziranje in  sodelovanje pri pripravi orodij

- naročanje potrebnega orodja  in sestavnih delov orodja za vzdrževanje

- sodelovanje pri pripravi, načrtovanju in izvajanju aktivnosti, ki se organizirajo v zavodu

- priprava in vzdrževanje opreme in materiala za razne dogodke in aktivnosti zavoda

- opravljanje drugega dela po navodilih direktorja in splošnih aktih zavoda

 

Prijava mora vsebovati:

1.      Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe in smeri izobrazbe, iz katere  mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

2.      Verodostojna potrdila o izpolnjevanju ostalih pogojev za zasedbo delovnega mesta;

3.      Izjavo kandidata, da:

          -  je državljan Republike Slovenije;

          -  ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

          -  zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje RIS-u, Raziskovalnemu izobraževalnemu središču Dvorec Rakičan, pridobitev navedenih dokumentov iz 1. in 2. točke iz uradne evidence.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbira kandidatov bo potekala na podlagi pregledane prejete dokumentacije in osebnega razgovora. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Poskusno delo traja 2 meseca.

Javni uslužbenec bo v skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju uvrščen v 26. plačni razred. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Raziskovalno izobraževalnega središča Dvorec Rakičan, Lendavska 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota.

 

Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali formalnih pogojev za zasedbo delovnega mesta, se v skladu s smiselno uporabo 21. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/2006) ne bodo uvrstili v izbirni postopek.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Za prosto delovno mesto VODJA VZDRŽEVANJA IN GRADENJ", na naslov: RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Lendavska 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota, in sicer v roku 4 delovnih dni po objavi na spletni strani in na oglasni deski Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (do vključno 26. 9. 2022).

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po objavi prostega delovnega mesta. O izbiri kandidata bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep o ne izbiri.

Kontaktna oseba za vse informacije glede objave prostega delovnega mesta je ga. Sabina Kerec, tel. št. 02 535 18 96.

Upoštevane bodo izključno tiste prijave, ki bodo s priporočeno poštno pošiljko oddane na pošto do vključno 26. 9. 2022.

Nepopolne in nepravočasne vloge ne bodo obravnavane.

 

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

Datum: 20. 9. 2022

                                                                                                                                                                                                                      dr. Robert Celec

                               direktor RIS Dvorec Rakičan                                                                                 

 EKSRP
ESRR