SI EN DE

XVIII. mednarodna konferenca EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI od 20. 03. do 24. 03. 2023

V A B I L O

na XVIII. mednarodno konferenco »EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI«,

ki bo potekala od 20. do 24. marca 2023

v RIS Dvorcu Rakičan

preko spletnega orodja Zoom

 

 

Spoštovani,

vabimo vas, da se z vašim prispevkom (znanstvenim/strokovnim) udeležite XVIII. mednarodne konference »EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI«, katere namen je predstavitev znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih dosežkov ter primerov dobre prakse. Konferenca bo potekala kot interdisciplinarni dogodek, na katerem bodo svoje prispevke predstavili slovenski in tuji strokovnjaki ter znanstveniki. S konferenco nagovarjamo različno strokovno javnost, predvsem s področja vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, policije, pravosodja, nevladnih organizacij, kakor tudi ostalo zainteresirano strokovno javnost, pri čemer je glavni cilj bistveno prispevati k sodobnim metodam in oblikam dela na tematskih področjih konference, katerih skupna tematika je okoljska vzgoja in sodobni ekološki izzivi v procesu izobraževanja.

 

Na konferenci bodo sodelovali strokovnjaki iz Slovenije in tujine, uradni jeziki bodo slovenski, angleški, nemški, hrvaški, srbski in bosanski. Izdan bo zbornik konference, kjer bodo zbrani prispevki. Na konferenci bodo predstavljeni tudi znanstveni prispevki iz znanstvene monografije.

 

Tematski sklopi v okviru XVIII. mednarodne konference »Ekologija za boljši jutri« so:

- EKOLOŠKE VSEBINE IN TRENDI V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH
(pomen prvin vzgoje in izobraževanja pri obravnavi ekoloških vsebin in varstvu okolja, znanstvenoraziskovalno delo na področju poučevanja ekoloških vsebin, formalne in neformalne oblike izobraževanja o ekoloških vsebinah, interdisciplinarni pristopi pri učenju in poučevanju ekoloških vsebin, primeri dobre pedagoške prakse na temo ekoloških vsebin itd.);

- TRAJNOSTNI IZZIVI SODOBNEGA SVETA
(ohranjanje in upravljanje naravnih virov, interakcija družbeno-ekonomskega razvoja in okoljskih izzivov, vplivi podnebnih sprememb na družbo in okolje itd.);

- AGROEKOLOGIJA/EKOTURIZEM
(pridelava hrane na trajnosten in okolju prijazen način, spodbujanje turizma, zeleni, trajnostni oz. ekološko trajnostni turizem, izobraževalni turizem ipd.).

 

Tisti, ki želite aktivno sodelovati, OBVEZNO izpolnite spodnjo prijavnico, kjer navedete, v kateri tematski sklop naj uvrstimo vaš pisni prispevek.

 

Zaradi zagotavljanja še višje kvalitete mednarodne konference vas obveščamo o treh rokih za oddajo povzetkov, in sicer z namenom, da imate udeleženci, ki se na konferenco prijavite prej, več časa za popravke. Vsi povzetki so namreč pregledani s strani več članov strokovnega odbora, saj je v interesu vseh, da so tako povzetki kakor tudi celotni prispevki zapisani na določenem nivoju strokovne primernosti in ustreznosti.

PRIJAVA DO:

ROK ODDAJE POVZETKA DO:

27. 01. 2023

03. 02. 2023

17. 02. 2023

21. 02. 2023

07. 03. 2023

07. 03. 2023

 

Prejete povzetke – do v tabeli določenega roka – pošljemo v pregled strokovnemu odboru, kateri odloči o ustreznosti le teh. V kolikor povzetki niso ustrezni, je vaša naloga, da jih popravite v skladu z recenzijskimi opombami. Vse popravljene povzetke nato ponovno pošljemo strokovnemu odboru v pregled. V primeru ponovne neustreznosti imate na voljo zopet dodatno možnost, da povzetek popravite. Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da je na podlagi korigiranega povzetka vse spremembe potrebno smiselno vnesti tudi v celotni prispevek.

 

Ko je povzetek odobren s strani strokovnega odbora in ko imate opravljene vse obveznosti (vključno s poslanim celotnim prispevkom in opravljeno predstavitvijo) ste upravičeni do POTRDILA O UDELEŽBI S SAMOSTOJNIM REFERATOM.

 

ZADNJI ROK ZA PRIJAVO JE 07. 03. 2023. Vsi, ki boste prijavo oddali na ta dan, morate zraven priložiti tudi povzetek.

 

Rok za oddajo celotnega prispevka je 15. 03. 2023. 

 

 

Navodila za pripravo prispevka:

- Znanstveni prispevek:
obsegati mora najmanj 15 strani in največ 25 strani z vključenimi vsemi zahtevanimi sestavnimi deli: povzetek s ključnimi besedami (vse v maksimalnemu obsegu 250 besed), uvod, metode dela (s podpoglavji, udeleženci, pripomočki oziroma inštrumenti ter postopek), rezultate, razpravo in seznam literature (pisava: Times New Roman, velikost črk je 14 (izjema je le velikost pisave v tabelah, kjer je pisava v velikosti 10 pt), presledek med vrsticami je 1,2 pt). Znanstveni prispevki morajo biti napisani v angleškem jeziku. Znanstveni prispevki so lahko tudi teoretični prispevki, v katerih se v podrobnostih preuči in kritično analizira določene modele ali teorije.

Natančnejša navodila najdete TUKAJ.

- Strokovni prispevek:
obsegati mora najmanj 6 strani in največ 8 strani (pisava Times New Roman, velikost črk je 12, presledek med vrsticami pa 1,15), ni ga potrebno napisati po točno določeni metodologiji. 
Vsak avtor/soavtor lahko prijavi le en prispevek. 

Natančnejša navodila najdete TUKAJ.

 

Za jezikovno korektnost prispevkov so dolžni poskrbeti avtorji, prav tako so odgovorni za strokovno in znanstveno korektnost prispevkov. 

 

Mednarodna konferenca bo potekala na način, da bo ustrezala pogojem napredovanja, ki so navedeni v Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10, 113/20 in 115/22), ki je stopil v veljavo 01. 09. 2022. 

 

Potrdila:

V skladu s pravilnikom o napredovanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10, 113/20 in 115/22) bomo izdali potrdila o udeležbi s samostojnim referatom. 

Ker bo konferenca potekala preko spletnih orodij, se potrdila za nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (funkcionalna znanja) ne bodo izdajala. Točke za sodelovanje s prispevkom bodo podeljene v skladu s pravilnikom.

 

Program mednarodne konference bo predvidoma dostopen od 17. 03. 2023 naprej.

 

Kotizacija za udeležbo s pisnim prispevkom (velja ob prijavi z oddanim povzetkom):

 - Prijava do 27. 01. 2023: 165,00 Eur (+ 22 % DDV)

 - Prijava do 17. 02. 2023: 169,00 Eur (+ 22 % DDV)

 - Prijava do 07. 03. 2023: 179,00 Eur (+ 22 % DDV)

Cena kotizacije za udeležbo s prispevkom zajema:

Udeležbo na konferenci z aktivnim sodelovanjem, objavo v zborniku ali monografiji, strokovno gradivo v e-obliki ter ostale aktivnosti v sklopu konference.

Kotizacija za udeležbo brez prispevka:

 98,00 Eur (+ 22 % DDV)

Cena kotizacije za udeležbo zajema:

Udeležbo na konferenci, strokovno gradivo v e-obliki ter ostale aktivnosti v sklopu konference.

Popusti:

- V primeru, da je iz iste organizacije 2 ali več udeležencev in je plačnik le-ta, je 15 % popust na skupni znesek. Popust velja v primeru enkratnega nakazila.

- V primeru soavtorstva se kotizacija za udeležbo s prispevkom plača v celoti za prvega avtorja, vsak naslednji avtor plača kotizacijo za udeležbo brez prispevka

Način plačila:     

- Najkasneje 7 dni pred konferenco, znesek nakažete na naš TRR – RIS Dvorec Rakičan odprt pri UJP Murska Sobota št. SI56 01280-6000001097. Pri nakazilu prosimo, da v okence »namen« vpišete svoje ime.

- Javni zavodi nam posredujejo naročilnice najkasneje 7 dni pred pričetkom konference. 

 

Glede na aktualne razmere glede koronavirusa v Sloveniji vas seznanjamo, da v RIS Dvorec Rakičan sprotno spremljamo navodila Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in vlade Republike Slovenije ter skrbimo za ustrezno zaščito in ukrepe pred koronavirusom.

 

Vse dodatne informacije o mednarodni konferenci lahko dobite:
- preko e-pošte na konferenca@ris-dr.si
- preko telefona na tel. št. (02) 535 18 96.

 

Vljudno vabljeni,
dr. Robert Celec, direktor RIS Dvorca Rakičan

 

 

PRIJAVNICA: EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI


EKSRP
ESRR