SI EN DE

PODEŽELSKI TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER - PTIC

 

PREJEMNIK PODPORE IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA RS 2014–2020

 Naziv operacije: PODEŽELSKI TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER - PTIC (Podukrep 19.2)

Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije.

POVZETEK OPERACIJE:

Naravna in kulturna dediščina sooblikujeta turistično ponudbo in sta zelo pomembni za turizem ter za promocijo kraja, mesta ali občine. Dediščina ima eno ključnih vlog v turizmu. Skupaj z naravo, njeno dediščino ter socialnim okoljem, v katerem se je razvijala, predstavlja primarno turistično ponudbo in osnovo turističnega povpraševanja. Turistični trendi in dejstvo, da sodoben turist išče pristna doživetja, ki so blizu naravi, kulturni dediščini okolja, lokalnemu prebivalstvu, lokalni kulinariki ipd. narekujejo ukrepe celostne turistične predstavitve, boljše informiranosti, inovativnih demonstracijskih akcij ipd. na območju LAS Goričko. Obenem sta na območju LAS Goričko kulturna krajina in dediščina pomembni gospodarsko-turistični priložnosti, zato je potrebno te potenciale izkoristiti kot razvojne dejavnike območja LAS.

Operacija bo temeljila na naložbi v turistično infrastrukturo za trajnostno ureditev destinacijskega območja lociranega v Dvorcu Rakičan – Podeželski Turistično Informacijski Center (PTIC). V 1. nadstropju dvorca Rakičan bo nastal turistično informacijski center oz. središča za za obiskovalce za promocijo turistične ponudbe na podeželju (območje LAS Goričko), pri čemer bo poudarek na ohranjanju ter promociji naravn ein kulturne dediščine in povezovanju ponudnikov iz različnih segmentov. Obiskovalcem bodo na voljo informacije in izdelki iz območja LAS ter različni turistični paketi, ki bodo povezovali naravne, kulturne, zgodovinske in kulinarične prednosti območja LAS Goričko ter s tem tudi povezanost posameznih obstoječih ponudnikov.  V okviru dejavnosti PTIC se bodo izvajale tudi različne aktivnosti, kot so delavnice in vodenja za ozaveščanje o pomenu naravne in kulturne dediščine namenjene otrokom (šolske skupine), mladim, odraslim in starejšim. Aktivnosti, ki se bodo izvajale bodo služile tudi ozaveščanju o ohranjanju kulturne in naravne dediščine ter inovativnih pristopov pri vključevanju kulturne dediščine v turistično ponudbo. Pri tem bomo sodelovali tudi z lokalnimi turističnimi ponudniki in ostalimi deležniki.

 
Z izvedbo operacije se bodo izvajale tudi posebne promocijsko-demonstracijske akcije ter izobraževalno-ozaveščevalne aktivnosti vezane na uporabo kulturnih in naravnih danosti za izboljšanje turistične privlačnosti območja LAS Goričko. Prva ciljna skupina so turisti oz. potencialni obiskovalci, katerim se bo na ta način približala ponudba območja LAS Goričko in ga naredila privlačnejšega. Druga ciljna skupina so vsi deležniki turizma na področju LAS Goričko kot so različni turistični ponudniki (hoteli, apartmaji, gostinci…), nevladne organizacije, rokodelci, kmetje (npr. za novo ali izboljšano dopolnilno dejavnost na kmetiji), ponudniki lokalnih izdelkov in pridelkov pri čemer je osnovni namen izvedbe operacije za to ciljno skupino dvigniti njihovo prepoznavnost, povečati njihove kompetence na področju promocije oz. demonstracije ipd.  Pri izvedbi izobraževalnih dejavnosti bo posebna pozornost namenjena ciljni skupini ranljivih skupin (mladi, mladi Romi, ženske)saj ravno turizem lahko predstavlja največjo priložnost za njih (delovna mesta, razvoj podjetniških idej ipd.). 

 

CILJI OPERACIJE IN DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV:

1.Izkoristiti potencial kulturne dediščine dvorca Rakičan za zagotovitev informacijske, promocijske in demonstrativne podpore turistom

Dvorec Rakičan kot kulturna dediščina je še v veliki meri nerazvit saj je več kot polovica dvorca neurejena, prostori v slabem stanju in brez funkcije. Z izvedbo operacije PTIC se bo izkoristil velik potencial dvorca Rakičan in bo prostor pridobil na turističnem pomenu. Vzpostavila se bo nova turistična infrastruktura v obliki Podeželskega turistični informacijskega centra, katerega namen bo promocija turistične ponudbe na podeželju, temelječe na naravni in kulturni dediščini območja LAS Goričko. K sodelovanju se bodo povabili različni deležniki iz vseh občin, ki so del območja LAS Goričko kar bo pripomoglo k skladnemu turističnemu razvoju.

Dejavnosti za doseganje ciljev: investicija v prenovo prostora v 1. nadstropju Dvorca Rakičan

2.Povečati znanje in kakovost interpretacije turističnih ponudnikov in ostalih deležnikov ob upoštevanju varstva narave in kulturne dediščine ter jih povezati z namenom skupnega nastopa

Dejavnosti, ki vodijo do cilja: do konca operacije se bo izvedlo 5 promocijsko-demonstrativnih akcij za deležnike turizma na področju LAS Goričko kot so različni turistični ponudniki (hoteli, apartmaji, gostinci…), nevladne organizacije, rokodelci, ponudniki lokalnih izdelkov in pridelkov pri čemer je osnovni namen izvedbe operacije za to ciljno skupino dvigniti njihovo prepoznavnost, povečati njihove kompetence in znanje na področju interpretacije, promocije oz. demonstracije ipd. ob upoštevanju varstva narave in kulturne dediščine. V okviru akcij se bo deležnike spodbujalo k povezovanju in skupnemu nastopu.  Ena akcija bo namenjena razvoju povečanju prepoznavnosti in vedenju o socialnem podjetništvu v povezavi s socialnim podjetništvom na področju turizma.  

iIzvedle se bodo tudi izobraževalne oz. ozaveščevalne aktivnosti iz področja promocije, razvoja turistične ponudbe, razvoja lokalnih izdelkov oz. projektov (kot so npr. različni kulturno-turistični dogodki) temelječih na naravnih in kulturnih danostih območja vse z namenom usposobiti zainteresirane, povečati kakovost interpretacije in s tem dolgoročno doseči večjo turistično privlačnost območja LAS Goričko. Izvedlo se bo skupaj 10 ozaveščevalno-izobraževalnih delavnic od tega se bo 5 delavnic izvedlo na lokaciji dvorca Rakičan, 5 jih bosta pa izvedla partnerja v projektu.

3.Povečati socialno vključenost ranljivih skupin še posebej mladih in mladih Romov s poudarkom na turizmu

Dejavnosti, ki vodijo do cilja: pri izvedbi izobraževalnih dejavnosti bo posebna pozornost namenjena ciljni skupini dijakov ranljivih skupin (predvsem mladih in mladih Romov) in brezposelnim saj ravno turizem lahko predstavlja največjo priložnost za njih tudi v smislu socialne vključenosti (delovna mesta, razvoj podjetniških idej ipd.). Ena od petih ozaveščevalno-izobraževalnih delavnic, ki se bodo izvajale v dvorcu Rakičan bo namenjena ranljivim skupinam oz. mladim in mladim Romom ter brezposelnim. 3 delavnice, ki jih bo izvedel Zavod za pomoč dijakom ranljivih skupin bodo namenjene mladim in mladim Romom. Z udeležbo mladih in mladih Romov ter brezposelnih oseb na delavnicah se jih bo vzpodbujalo k aktivaciji na področju turizma z namenom kariernega usmerjanja in tudi kreiranju lastnih podjetniških idej.  

 PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE:

- vzpostavitev in delovanje Podeželskega turistično informacijskega centra v Dvorcu Rakičan (nova inovativna storitev za turiste, ki bodo lahko pridobili informacije o turistični ponudbi na območju LAS Goričko, ki bo temeljila tudi na naravni in kulturni dediščini območja)

- 5 promocijsko - demonstracijskih akcij (promocija za turiste in praktično usposabljanje deležnikov za dvigovanje njihove prepoznavnosti in povečanje kompetenc in znanja na področju interpretacije, promocije oz. demonstracije)

- 10 izobraževalno - ozaveščevalnih delavnic (povečanje ozaveščanja o naravni in kulturni dediščini ter socialno vključevanje ranljivih skupin v smislu spodbujanaj razvoja podjetniških idej in delovnih mest)

 

Več o EKSRP je dostopno na spletni strani Evropske komisije.

Več o Programu razvoja podeželja je dostopno TUKAJ.

Več o Lokalni akcijski skupini LAS GORIČKO 2020 je dostopno TUKAJ.

 

PARTNERJI:

- Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (vodilni partner),

- Lokalna energetska agencija za Pomurje 

- Zavod za pomoč dijakom ranljivih skupin, Cankova 

  

      Projektne novice

EKSRP
ESRR