SI EN DE

Katalog informacij javnega značaja

 

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Lendavska 28, Rakičan, 9000 MURSKA SOBOTA

Odgovorna uradna oseba:

mag. Tatjana Buzeti, vršilka dolžnosti direktorja

Datum prve objave kataloga:

15.03.2012

Datum zadnje spremembe:

04.03.2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.ris-dr.si

 

Druge oblike kataloga

tiskana oblika, dostopna v upravi RIS-a

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2. a Organigram in podatki o organizaciji organa

Dejavnosti javnega zavoda

Javni zavod izvaja naslednje nepridobitne dejavnosti:

a) Izobraževalne in raziskovalne dejavnosti

b) dejavnosti s področja družinskih centrov in brezposelnih.

Javni zavod glede na namen, zaradi katerega je ustanovljen, opravlja kot javno službo naslednje naloge:

organizira formalno izobraževalne in raziskovalne dejavnosti;

zbira in posreduje informacije o formalnem izobraževalnem in raziskovalnem dogajanju v občini;

sodeluje pri razvoju, organizaciji, promociji in trženju izobraževalnih in raziskovalnih ponudb občine;

koordinira in organizira razne prireditve;

organizira, pripravlja in izvaja kongrese, posvetovanja, seminarje, predavanja, sejme, plese in druge prireditve nekomercialne narave;

sodeluje pri izvajanju občinskih, nacionalnih ter mednarodnih programov s področij izobraževanja in raziskovanja;

spremlja in analizira razmere na področju izobraževanja in raziskovanja v občini;

upravlja, vzdržuje in trži javno infrastrukturo, ki mu jo v upravljanje prenese ustanovitelj in jo daje v najem drugim izvajalcem v skladu z zakonodajo;

pripravlja dokumentacijo za javne razpise s področja izobraževanja, raziskovanja, družinskih centrov, brezposelnih oseb ter drugih programov, ki so povezani z osnovnimi dejavnostmi zavoda, na katere se prijavlja;

skrbi za vključevanje izobraževalnih in raziskovalnih programov in projektov v druge dejavnosti z namenom celovite ponudbe in promocije občine;

skrbi za vodenje in izvedbo projektov na področju izobraževanja, raziskovanja in družinskih centrov in brezposelnih oseb, ki so v skupnem interesu;

vzdržuje stike in sodeluje z društvi, posameznimi ustvarjalci ter s sorodnimi zavodi in ustanovami s področja delovanja doma in v tujini;

izmenjuje izobraževanja in prireditve ter razstave med domačimi in tujimi organizatorji;

organizira delavnice z domačimi in gostujočimi ustvarjalci na raznih področjih umetnosti in domače obrti;

pripravlja in izdaja vse vrste publikacij s področja delovanja javnega zavoda v knjižni in neknjižni obliki;

izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami na področju izobraževanj, raziskovanj, in družinskih centrov;

posoja tehnično opremo in nudi tehnične storitve drugim;

opravlja druge dejavnosti v javnem interesu na podlagi aktov ustanovitelja, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje.

Javni zavod lahko poleg dejavnosti v javnem interesu opravlja naslednje gospodarske oziroma lastne dejavnosti, kolikor je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za njihovo delovanje:

organizira neformalno izobraževanje;

organizira razne dogodke;

zbira in posreduje informacije o neformalnem izobraževalnem in raziskovalnem dogajanju v občini;

pripravlja program razvoja in letni program za področje neformalnega izobraževanja, raziskovanja v občini;

skrbi za razvoj, organizacijo, promocijo in trženje neformalnih izobraževalnih in raziskovalnih ponudb občine;

koordinira prireditve na področju neformalnega izobraževanja, raziskav, družinskih centrov in brezposelnih oseb;

organizira in izvaja, kongresne, izobraževalne, sejemske, festivalske, družabne in druge prireditve, ki ne sodijo v program javne službe;

oddaja predavalnice in druge prostore, infrastrukturo, tehnično opremo in opravlja storitve za izvedbo vseh vrst prireditev;

ponuja pogodbene storitve v okviru registrirane dejavnosti;

izvaja informativno-propagandno in založniško dejavnost, namenjeno registrirani dejavnosti, ki ni javna služba;

opravlja gostinsko dejavnost kot dopolnilno dejavnost osnovnim dejavnostim ob izpolnjevanju zakonskih pogojev za izvajanje;

opravlja druge dejavnosti, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje.

Opravljanje drugih nalog ne sme ogroziti izvajanje javne službe.

 

 

 

2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojni osebi za posredovanje informaciji:

mag. Tatjana Buzeti, v.d. , tel.: 02 535 18 96

e-mail: tatjana.buzeti@ris-dr.si

Sabina Kerec, tel.: 02 535 18 96

e-mail: sabina@ris-dr.si  

2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

·       http://www.uradni-list.si

·       http://zakonodaja.gov.si

Odlok o preoblikovanju zavoda RIS Dvorec Rakičan

·       http://www.uradni-list.si/1/content?id=106851

Najvišji organ zavoda:

Svet javnega zavoda

Predsednik sveta javnega zavoda: 

dr. Petra Canjko

Interni akti RIS Dvorec Rakičan,  M. Sobota

 • Statut zavoda RIS Dvorec Rakičan

 • Pravilnik o računovodstvu

 • Pravilnik o popisu sredstev, terjatev, obveznosti in virov

 • Pravilnik o blagajniškem poslovanju

 • Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest

 • Pravilnik o uporabi mobilnih telefonov

 • Pravilnik o uporabi in nošenju osebne varovalne opreme

 • Načrt ukrepov za preprečevanje razmnoževanja legionele v internem vodovodnem omrežju

 • Načrt integritete

2. d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Program dela in finančni načrt za vsako poslovno leto 

2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Organ ne vodi sodnih in zakonodajnih postopkov, razen sprejema internih aktov in upravnih postopkov z izdajo sklepov.

2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Evidenca izdanih potrdil za formalno in neformalno izobraževanje, posvete/konference, seminarje, delavnice, usposabljanja.

2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

 • Evidenca udeležencev na posvetih, seminarjih, delavnicah,

 • Evidenca udeležencev na poletnih taborih

 • Evidenca se vodi za pošiljanje raznih obvestil, informacij, ponudb, napovednikov, povabil 

 • Dostop do podatkov je omogočen le zaposlenim v RIS

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacijo javnega značaja lahko zahteva prosilec ustno ali pisno na sedežu RIS-a v Dvorcu Rakičan. Pravno varstvo pa ima le prosilec, ki vloži pisno zahtevo. Zahtevo in postopek obravnave zahteve podrobneje opisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Zahteva prosilca bo zavrnjena, če bi razkritje podatkov pomenilo poseg v davčno ali drugo tajnost oziroma v varstvo osebnih podatkov.

Uradne ure za dostop do informacij javnega značaja so od ponedeljka do četrtka med 8.00 in 17.00 uro in ob petkih od 8.00 do 14.00 ure, na sedežu RIS-a, z možnostjo vpogleda v dokumentacijo, listine…

Organ zagotovi, informacije javnega značaja, ki jih posreduje v svetovni splet, dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami. Tako, da zagotovi dostopnost informacij javnega značaja na spletu tudi v izključno tekstovni obliki.

Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije organ prosilcu zaračuna materialne stroške v skladu s ceno fotokopije po veljavnem sklepu o določitvi cen za opravljeno storitev.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

1.             

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.          

                                                                                        mag. Tatjana Buzeti, v.d.
Evidenčna naročila, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3, za leto 2017 najdete tukaj.

 

Evidenčna naročila, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3, za leto 2018 najdete tukaj.


Evidenčna naročila, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3, za leto 2019 najdete tukaj.

 

Evidenčna naročila, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3, za leto 2020 najdete tukaj


Evidenčna naročila, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavki 21. člena ZJN-3, za leto 2021 najdete tukaj.Evidenčna naročila, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavki 21. člena ZJN-3, za leto 2022 najdete tukaj.


Evidenčna naročila, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejne vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3, za leto 2023 najdete tukaj .

  


EKSRP
ESRR