SI EN DE

Okoljski kažipot po Goričkem
Naziv operacije:
Okoljski kažipot po Goričkem (Podukrep 19.2)

Akronim operacije: GO pot 

TEMATSKO PODROČJE UKREPANJA

Varstvo okolja in ohranjanje narave

UKREP PO SLR

Biotska raznovrstnosti in varovanje okolja z zagotavljanjem kakovostne interpretacije naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti izobraževanja/ osveščanja.

SPECIFIČNI CILJ

Ohraniti stanje naravnega okolja, biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino območja.

OPIS OPERACIJE

Večinski del Goričkega spada pod Krajinski Park Goričko ter v območje Nature 2000, ki imata svoje predpise in navodila o označevanju varovanih območij. Z operacijo Okoljski kažipot po Goričkem želimo poenotiti okoljsko infrastrukturo na območju LAS Goričko, ki bo skladna z navodili označevanj v Naturi 2000.

Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan bo nabavil interaktivno informacijsko tablo in urbano parkovno opremo. Interaktivna informacijska tabla, bo imela veliko pozitivnih vidikov. Z vsebinskega vidika bo tabla uporabnikom ponujala informacije o naravni raznovrstnosti parka, zgodovini parka ter urbani parkovni opremi in njeni lokaciji v grajskem parku dvorca Rakičan.

V senci mogočnih grajskih dreves se bo nahajala parkovna urbana oprema, ki jo bodo sestavljale nove, inovativne, atraktivne klopi z namenom ohranjanja kulturne in naravne dediščine grajskega parka. Z urbano parkovno opremo, ki jo bodo sestavljale lesene klopi, bo grajski park dobil tudi nove foto točke, pri čemer bodo obiskovalci v svoj fotografski objektiv ujeli čudovita parkovna drevesa, katere drevesne vrste so značilne za ta park. Park namreč z vidika biodiverzitete ponuja številne možnosti za obiskovalce, zato jih želimo posredno vzpodbuditi k večji ozaveščenosti glede ohranjanja le-te.

NAMEN OPERACIJE

Operacija zagotavlja trajnost, saj bodo pripravljeni idejni načrti za občine, ki jih bodo lahko ob finančnih naložbah umestili v njihovo okolje. 

Projekta ideja je pomembna za LAS območje, saj zajema celotno območje LAS 11 občin, Krajinski park Goričko ter Naturo 2000. Z poenotenjem okoljske infrastrukture bomo pozitivno vplivali na sklop biodiverzitete predvsem pa z ozaveščanjem in informiranjem o bogati biodiverziteti različnim deležnikom v Pomurju. Projektne aktivnosti so naravnane v smer izboljšanja odnosa ljudi do zavarovanih območij.

CILJI OPERACIJE

      1. Ohraniti stanje naravnega okolja ter biotsko raznovrstnost.

      2. Izboljšati ozaveščenost prebivalcev območja LAS o stanju naravnega okolja in pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti.

      3. Z novim turističnim programom, ki bo temeljil na povezovanju predvsem naravnih in kulturnih prednosti območja želimo povečati turistično           privlačnost območja LAS.

      4. Izboljšati znanje deležnikov, ki so aktivni na področju turizma.

REZULTATI OPERACIJE

  • E-turistični program z varovanimi območji ob kulturni in kulinarični danosti območja.
  • Izvedba dveh animacijskih delavnic.
  • Izvedba izleta za osnovnošolce, t.i. Izlet k biodiverziteti.
  • Priročnik o poenotenju okoljske infrastrukture s 5 idejnimi načrti urbane opreme za 5 občin.
  • Kratka oddaja o biodiverziteti.
  • Natečaj za »NAJ fotko«.
  • Facebook stran in Instragram profil.
  • Igra spomin s slikami biodiverzitete z območja LAS Goričko.

OBDOBJE IZVAJANJA OPERACIJE

Začetek operacije: 1. julij 2021

Zaključek operacije: 30. maj 2023


VODILNI PARTNER OPERACIJE

Bluecam studio, Boštjan Flegar s.p.

PARTNERJI OPERACIJE

Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek

Raziskovalni izobraževalno središče dvorec Rakičan


FINANČNI NAČRT OPERACIJE

Skupna vrednost celotne operacije (z DDV, EUR):  50.301,48 €

Znesek sofinanciranja (EUR) 85 %: 40.091,51 €


POVEZAVE

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Program razvoja podeželja

LAS Goričko 2020

Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije.

 EKSRP
ESRR