SI EN DE

SOŽITJE – medsektorsko, medkulturno in medgeneracijsko

 

Naziv operacije: SOŽITJE - medsektorsko, medkulturno in medgeneracijsko


Akronim operacije: »SOŽITJE«

TEMATSKO PODROČJE

Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

 

CILJ PO SLR

Izboljšati možnosti za ponovno vključitev na trg dela in družbeno okolje, povečati medgeneracijsko sodelovanje ter socialno vključenost ranljivih skupin na urbanih območjih LAS.

 

UKREP PO SLR

Razvoj programov in storitev za družbeno povezanost in socialno vključevanje ranljivih ciljnih skupin v urbanih območjih

 

OPIS OPERACIJE

Z operacijo sodelovanja »SOŽITJE« želimo dolgoročno izboljšati položaj socialno ogroženih skupin na območju LAS Goričko in sicer skozi aktivno vključevanje starejših, mladih in Romov ter drugih ranljivih skupin v družbeni, kulturni in gospodarsko-turistični razvoj območja ter skozi medsektorsko, medkulturno in medgeneracijsko sodelovanje.

Poseben poudarek bomo namenili starejšim prebivalcem območja LAS Goričko, ki so zaradi nerazumevanja velikokrat zapostavljeni. Izvedli bomo delavnice in svetovanja, s pomočjo katerih bomo iskali skupne rešitve za izboljšanje njihovega družbenega, ekonomskega in socialnega položaja. Slednje bomo dosegali tudi skozi medgeneracijski pristop in s prenosom znanja ter veščin s starejših na mlade in obratno. Z medkulturnim povezovanjem bomo obravnavali položaj Romov na območju LAS Goričko in njihov doprinos k bogati kulturni dediščini in razvoju območja. 

S posameznimi projektnimi aktivnostmi bomo skozi različne zorne kote obravnavali položaj socialno ogroženega prebivalstva na območju LAS Goričko in hkrati razvijali inovativne poti za doseganje skupnih rezultatov, s katerimi bomo prispevali k boljši povezanosti Goričkega in k boljšemu socialnemu, ekonomskemu in družbenemu položaju prebivalstva prebivajočega na območju LAS Goričko.

NAMEN OPERACIJE

Prekmurje, katerega del je območje LAS Goričko, sodi med socialno najbolj ogrožene pokrajine v Sloveniji. Prav tako na območju ni ustreznega prenosa znanja med generacijami, mladi so velikokrat nezainteresirani, v okolju je zaznati tudi šibko vključenost pripadnikov romske skupnosti v družbeno okolje. Problematika socialno ogroženih skupin prebivalstva na območju LAS Goričko je sicer bila v preteklosti že velikokrat obravnavana, vendar redko skozi celostni pristop.

Z operacijo sodelovanja »SOŽITJE« bomo obravnavali problem prej omenjenih ranljivih skupin, prebivajočih na območju LAS Goričko skozi medsektorski, medkulturni in medgeneracijski pristop. Skozi medsektorsko sodelovanje bomo razvili skupne programe in aktivnosti, ki bodo namenjeni starejšim, mladim in Romom ter tudi drugim ranljivim skupinam. Prav tako bomo posebno pozornost namenili ohranjanju in vzpodbujanju sodelovanja med različnimi ranljivimi skupinami in posledično k aktivnemu in zdravemu načinu življenja prebivalstva na območju LAS Goričko. Z operacijo sodelovanja bomo skozi celostni pristop izboljšali položaj prebivalstva na območju LAS Goričko, pri čemer bomo upoštevali naslednje:

-        aktivno in zdravo življenje,

-        participacijo in socialno vključevanje, preprečevanje diskriminacije,

-        promocijo dostojanstva, zdravja in neodvisnega življenja,

-        promocijo medgeneracijske solidarnosti in izmenjava znanj ter izkušenj,

-        zmanjšanje revščine,

-        dostop do znanja, izobraževanja in usposabljanja.

Z vzpostavitvijo mobilnih informacijskih točk bomo omogočili prenos znanja in izkušenj iz različnih področij ter vzpostavili skupne elemente druženja med starejšimi, mladimi, Romi in ostalimi ranljivimi skupinami. S tem bomo dolgoročno prispevali k izboljšanju socialnega in družbenega življenja ranljivih skupin prebivalstva območja Goričko ter k vsesplošni krepitvi medčloveških odnosov in k promociji vitalnega načina življenja. Slednje bomo vzpodbujali tudi s pomočjo aplikacije za krepitev in ohranjanje kognitivnih sposobnosti, saj se bodo starejši naučili rokovati z novimi tehnologijami in bodo hkrati okrepili svoje spoznavne oz. intelektualne sposobnosti. Aplikacija bo hkrati orodje za ozaveščanje in preprečevanje nastopa bolezenskih stanj v starosti (demenca).

CILJI OPERACIJE

- Povečanje števila aktivnosti/programov, namenjenih ranljivim skupinam prebivalstva območja LAS Goričko.

- Povečanje medgeneracijskega sodelovanja na območju LAS Goričko.

- Večja vključenost starejših, mladih in Romov v družbeni, kulturni in gospodarsko-turistični razvoj območja LAS Goričko.

- Vzpostavitev novih partnerstev za reševanje problematike ranljivih skupin prebivalstva na območju LAS Goričko.

OBDOBJE IZVAJANJA OPERACIJE

Začetek operacije: 1.6.2020

Zaključek operacije: 31.5.2022

VODILNI PARTNER OPERACIJE

Občina Kuzma

PARTNERJI OPERACIJE

Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

Lokalna energetska agencija za Pomurje, Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci

PRO-ING, Programski inženiring, Robert Kološa s.p. 

FINANČNI NAČRT OPERACIJE

Skupna vrednost celotne operacije (z DDV, EUR): 184.024,60 €

Upravičeni stroški operacije (EUR): 168.115,80 €

Znesek sofinanciranja (EUR) 80 %: 134.492,64 €

POVEZAVE

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Operacija je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarstvo razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).Projektne novice

EKSRP
ESRR