SI EN DE

Gradimo mostove za socialno vključenost ranljivih skupin (MOSTOVI)

       

 

Naziv operacije: Gradimo mostove za socialno vključenost ranljivih skupin

Akronim operacije: MOSTOVI

Podukrep 19.2 - Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

 

OPIS OPERACIJE

Za operacijo »MOSTOVI« leži želja po dolgoročnem izboljšanju položaja ranljivih družbenih skupin na območju LAS Goričko. K izboljšanju položaja ranljivih skupin, bomo prispevali z vključevanjem starejših, otrok in mladih z manj priložnostmi, gibalno oviranih, Romov ter drugih ranljivih skupin in jih spodbujali k aktivnemu udejstvovanju v družbenem, kulturnem in turističnem dogajanju na območju LAS Goričko. V RIS Dvorcu Rakičan bomo v okviru operacije razvili programa terapevtsko jahanje in športno-rekreativno jahanje. Terapevtsko jahanje je v osnovi izjemno prijetno doživetje, saj nastane poseben odnos med človekom in konjem. Jahanje pozitivno vpliva na gibalne in psihosocialne funkcije in dinamično zdravljenje celotnega telesa. Ni usmerjeno le v odpravljanje motenj ali lajšanja bolezni, temveč tudi v razvoj potencialov, socialnosti in humanega odnosa. Hkrati pa je jahanje tudi odličen šport, ki krepi naše telo in mišice, izboljšuje koordinacijo in motorične spretnosti. Z razvojem novega programa bomo pozitivno vplivali na boljše zdravje prebivalstva območja LAS Goričko, ki se bo udeleževalo našega programa. Z terapevtskim jahanjem in športno-rekreativnim jahanjem se bo namreč izboljšalo psihofizično počutje prebivalstva. Drugi doprinos novih programov je bogatitev lokalne turistične ponudbe, saj bomo v okviru teh programov razvili ponudbo tudi za turiste. Tretji pa je vključevanje različnih ranljivih skupin v družbeno življenje. Konji predstavljajo tudi priložnost medgeneracijskih druženj, saj se pri njih zbirajo različne starostne skupine.

V RIS Dvorcu Rakičan bomo za trajnostno izvajanje novega programa terapevtskega in športno-rekreacijskega jahanja potrebovali ustrezne prostore. V ta namen bomo zgradili tri enostavne stavbne objekte. Ti bodo konjem omogočali bivanje na prostem, kar bo posledično omogočalo večji stik udeležencev programov in ostalih obiskovalcev, tudi turistov, s konji. Večji dostop do konjev bo pozitiven doprinos k razvoju turizma.

 

OBDOBJE IZVAJANJA OPERACIJE

Začetek operacije: 1. 6. 2022
Zaključek operacije: 31. 8. 2023

 

VODILNI PARTNER OPERACIJE

Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

 

PARTNERJI OPERACIJE

Mozaik, društvo za socialno vključenost, so.p.

Pribinovina, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.

Bluecam studio, video storitve, turizem in svetovanje, Boštjan Flegar s.p.

Prekmurska godba Bakovci

 

FINANČNI NAČRT OPERACIJE

Skupna vrednost celotne operacije (EUR): 223.522,44 EUR

Upravičeni stroški operacije (EUR): 

Znesek sofinanciranja (EUR) 80 %: 200.889,05 EUR 

 

POVEZAVE

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

LAS Goričko

 

Operacija je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarstvo razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 


Projektne novice

EKSRP
ESRR