Izpostavljeno

JAVNI RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO: PROTOKOLARNI NATAKAR/NATAKARICA IV

JAVNI RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO: PROTOKOLARNI NATAKAR/NATAKARICA IV

 

Na podlagi drugega odstavka 24. in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT) in na podlagi Statuta RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan objavlja prosto delovno mesto

 

PROTOKOLARNI NATAKAR/NATAKARICA IV

v RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- sredna poklicna izobrazba;
- najmanj 1 leto delovnih izkušenj;
- pasivno znanje nemškega in angleškega jezika, poznavanje osnov računalništva, organizacijske sposobnosti;
- državljanstvo Republike Slovenije;
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu »PROTOKOLARNI NATAKAR IV«.

Dela in naloge, ki jih bo opravljal javni uslužbenec na delovnem mestu »Protokolarni natakar IV«:
- organiziranje, izvajanje in koordiniranje dela z delovnega področja projekta na katerem je oseba zaposlena
- priprava sob in poslovnih prostorov
- nabava blaga - hrane in pijače
- skrb za usklajenost delovanja v skladu s standardi in predpisi
- urejanje evidenc
- komuniciranje z gosti po pravilih dobrega natakarja
- skrb za izvedbo protokolarnih dogodkov
- skrb za urejenost gostinsko-turističnih prostorov
- skrb za gostinski inventar
- strežba
- dela za točilnim pultom
- opravljanje drugega dela po navodilih direktorja in splošnih aktih zavoda

Prijava mora vsebovati:

  1. Verodostojna potrdila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta;
  2. Izjavo kandidata, da:

          -  je državljan Republike Slovenije;

          -  ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

          -  zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

      3. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje RIS-u, Raziskovalnemu izobraževalnemu središču Dvorec Rakičan, pridobitev navedenih dokumentov iz 1. in 2. točke iz uradne evidence.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbira kandidatov bo potekala na podlagi pregledane prejete dokumentacije in osebnega razgovora. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas z možnostjo podaljšanja, s polnim delovnim časom. Poskusno delo traja 2 meseca.

Javni uslužbenec bo v skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju uvrščen v 19. plačni razred.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Raziskovalno izobraževalnega središča Dvorec Rakičan, Lendavska 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota.

Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali formalnih pogojev za zasedbo delovnega mesta, se v skladu s smiselno uporabo 21. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/2006) ne bodo uvrstili v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Za prosto delovno mesto »Protokolarni natakar IV«, na naslov: RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Lendavska 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota, in sicer v roku 8 delovnih dni po objavi na spletni strani in na oglasni deski Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (do vključno 13. 5. 2021).

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po objavi prostega delovnega mesta. O izbiri kandidata bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep o ne izbiri.

Kontaktna oseba za vse informacije glede objave prostega delovnega mesta je ga. Sabina Kerec, tel. št. 02 535 18 96.

Upoštevane bodo izključno tiste prijave, ki bodo s priporočeno poštno pošiljko oddane na pošto do vključno 13. 5. 2021.

Nepopolne in nepravočasne vloge ne bodo obravnavane.

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

Številka: 74/2021

Datum: 5. 5. 2021

dr. Robert Celec,

            direktor RIS Dvorec Rakičan

    Na vrh strani