SI EN DE

JAVNI RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II - m/ž

Na podlagi drugega odstavka 24. in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT) in na podlagi Statuta RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan objavlja 1 prosto delovno mesto

 

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II - m/ž

 

v RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-       magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnji);

-       socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, sociološke, zdravstvene smeri ali teološke smeri z ustrezno specializacijo;

-       opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva;

-       najmanj 3 leta delovnih izkušenj;

-       organizacijske sposobnosti, aktivno znanje nemškega in pasivno znanje angleškega jezika ali aktivno znanje angleškega in pasivno znanje nemškega jezika;

-       poznavanje osnov računalništva;

-       odgovornost za zakonitost in strokovnost dela zavoda na področju posameznih projektov;

-       državljanstvo Republike Slovenije;

-       ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

-       zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu »VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II - m/ž«

 

Dela in naloge, ki jih bo opravljal javni uslužbenec na delovnem mestu »VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II - m/ž«:

-       delo na področju programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnikom, mladostnicam oz. njihovim družinam,

-       delo na projektih socialne aktivacije

-       načrtovanje in vodenje posameznih izobraževalnih projektov zavoda

-       predstavljanje zavoda na različnih izobraževalnih delavnicah

-       odgovornost za pravočasno izvedbo izobraževalnih programov

-       pripravljanje predloga letnega izobraževalnega načrta zavoda in spremljanje njegovega izvajanja na področju dela

-       izdelovanje programskih poročil za področje dela

-       priprava kalkulacij posameznih programov področja dela

-       sodelovanje z izobraževalnimi združenji, institucijami in povezovanje zavoda z okoljem

-       usklajevanje in organiziranje različnih izobraževanj

-       organiziranje in skrb za izvedbo poletnih taborov, prireditev, projektov povezanih s posameznimi dogodki (novoletne prireditve, prvomajske, itd.)

-       organiziranje izobraževanj za vnaprej znanega naročnika

 

Prijava mora vsebovati:

1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe in smeri izobrazbe, iz katere  mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

2. Verodostojna potrdila o izpolnjevanju ostalih pogojev za zasedbo delovnega mesta;

3. Izjavo kandidata, da:

          -  je državljan Republike Slovenije;

          -  ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

          -  zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje RIS-u, Raziskovalnemu izobraževalnemu središču Dvorec Rakičan, pridobitev navedenih dokumentov iz 1. in 2. točke iz uradne evidence.

 Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Izbira kandidatov bo potekala na podlagi pregledane poslane prejete dokumentacije in osebnega razgovora. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 1 leta z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Poskusno delo traja 6 mesece.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Lendavska 28, 9000 Murska Sobota. Plača javnega uslužbenca bo določena skladno z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, javni uslužbenec bo uvrščen v 37. plačni razred.

 

Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali formalnih pogojev za zasedbo delovnega mesta, se v skladu s smiselno uporabo 21. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/2006) ne bodo uvrstili v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z obvezno označbo: "za prosto delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II - m/ž", na naslov: RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Lendavska 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota, in sicer v roku 10 dni po objavi na spletni strani in na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije (do vključno 2. 6. 2023).

Prijav, ki bodo poslane v neoznačenih ovojnicah, ne bomo upoštevali.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po objavi prostega delovnega mesta. O izbiri kandidata bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep o ne-izbiri.

Za informacije o izvedbi objave za prosto delovno mesto lahko pokličete Sabino Kerec, (tel. (02) 535 18 96).

Upoštevane bodo izključno tiste prijave, ki bodo s priporočeno poštno pošiljko oddane na pošto do vključno 2. 6. 2023.

 

Nepopolne in nepravočasne vloge ne bodo obravnavane.

 

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

Datum: 23. 5. 2023

dr. Robert Celec

direktor RIS Dvorec RakičanEKSRP
ESRR