SI EN DE

Erasmus+: ENAKOST SPOLOV / GENDER EQUALITY

 

Z mladinsko izmenjavo "Enakost spolov" sledimo enemu najpomembnejših ciljev programa Erasmus+: enakosti spolov. Evropa se je močno spremenila skozi zgodovino in sicer, pred desetletji so bile ženske tiste, ki so skrbele za gospodinjstvo, otroke in njihove može - bile so le gospodinje. Niso imele pravice, da izražajo svoje mnenje na glas, niso imele pravico glasovati, niso imele službe – niso bile neodvisne. Moški so bili tisti, ki so služili kruh in so zaradi tega bili »šefi« v hiši. Zdaj imamo ženske in moški enake pravice – ženske lahko glasujemo, izražamo svoje mnenje, lahko imamo službo in lahko celo kandidiramo za ista delovna mesta kot moški itd. Vendar pa v praksi ni vedno tako, kot se zdi v teoriji.

Cilj projekta je bil, da mladi udeleženci skupaj skozi neformalne oblike učenja raziščemo položaj žensk in moških v različnih državah Evrope, med drugim tudi na področju zaposlovanja. Spoznali smo pomen besede "feminizem" in izvedeli več o načelu enakosti spolov. Naredili smo zgodovinski pregled nad uveljavljanjem načela enakosti spolov in kako se je položaj žensk in moških spremenil skozi čas in kako se je razvil feminizem. Delili smo svoje izkušnje in znanje o človekovih pravicah v povezavi z enakostjo spolov. Spoznavali smo kako vodilni in vplivni ljudje vpeljujejo pri svojem delu in vedenju načelo enakosti in enakopravnosti spolov, kdo vse se je svojim pozitivnimi in negativnimi dejanji izpostavil na omenjenem področju, kdo je kaj pripomogel, kdo poslabšal situacijo. Z vsem tem smo spoznavali kako se uresničujejo vrednote EU, kako se upošteva načelo enakopravnosti in enakovrednosti ljudi glede na spol in kako se upoštevajo človekove pravice nasploh.

40 udeležencev iz Španije, Italije, Madžarske, Romunije in Slovenije stari med 18 in 30 let (vključeni tudi mladi udeleženci z manj priložnostmi) so mladi, ki so zainteresirani na temo enakosti spolov in človekovih pravic. Poudarek mladinske izmenjave je bil na tem, da sta oba spola enakovredno zastopana. Delovne metode: icebreaker igre, energizerji, timsko/skupinsko delo, interaktivne in kreativne delavnice, »open space« delavnice, razprave, refleksije, igre vlog, neformalna druženja itd.

Cilj je bil, da mladi z udeležbo v projektu »Enakost spolov« ozavestili kako pomembno je uveljavljanje načela enakosti ljudi ne glede na spol in druge osebne okoliščine.

Datum izvedbe: 25. 8. - 2. 9. 2017; Rakičan, Slovenija

V spodnji galeriji si lahko ogledate dosedanje utrinke z mladinske izmenjave, na tej povezavi najdete naš ustvarjen ČASOPIS "THE RAKIČANER" in tukaj še: URADNI VIDEO MLADINSKE IZMENJAVE.

Delimo pa tudi prispevek o mladinski izmenjavi iz časopisa Vestnik: TUKAJ.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

With youth exchange "Gender Equality" we follow one of the most important aims of Erasmus+ programme: gender equality. Europe has changed during the history, where decades ago women were supposed to be the ones who took care of the household, children and their husband - they were housewives. They did not have the right to voice their opinion, they did not vote, they were not supposed to have a job – they were not supposed to be independent. Men were the bread-earners, “bosses” of the household. Now, women and men have equal rights – women can vote, express their opinion, they can have a job and can even apply for the same job as men etc. However, in practice it is not always the way it seems in theory.

The goal of this project was that young participants research the position of women and men in different European countries; including their position in the field of employment. We got to know the meaning of the word “feminism” and we learned more about equality of the sexes. We made a historical overview of gender equality and how did the position of women and men change during the history and how feminism evolved. We shared our own experiences and knowledge about human rights regarding gender equality etc. We got to know how leading and influential people involve the principle of gender equality into their work and behavior, whose positive and negative actions were in the spotlight, who contributed positively and who worsened the situation. With all this, we got to know how to implement the EUs values, how to respect the principle of equality regardless of sex, and wel learned how to respect human rights in general.

40 participants from Spain, Italy, Hungary, Romania and Slovenia aged between 18 and 30 (involving young participants with fewer opportunities) are young people who are interested in the topic of gender equality and human rights. The emphasis of the youth exchange was on making sure that both genders are represented equally. Working methods: icebreakers, energizers, team/group work, interactive and creative workshops, open space workshops, discussions, evaluation, role playing, informal gatherings, etc.

The aim of the project “Gender Equality” was that young participants gain awareness of how important it is to implement the principle of people equality regardless of sex or any other personal circumstances. 

Date of implementation: 25. 8. - 2. 9. 2017; Rakičan, Slovenia.

Check photo gallery bellow, here you can find the NEWSPAPER "THE RAKICANER" and here the: OFFICIAL VIDEO OF THE YOUTH EXCHANGE

 

 

 

 

 

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina sporočila odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih sporočilo vsebuje. 

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."

Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije


EKSRP
ESRR