SI EN DE

Take a step against discrimination

Zakaj želite izvesti ta projekt? Kateri so cilji vašega projekta? Kako se projekt navezuje na cilje programa Erasmus+ in na ta ključni ukrep? Katera vprašanja in potrebe želite nasloviti skozi ta projekt?

Živimo v modernem času, ko so socialna omrežja prevzela naša življenja, kar predstavlja porast diskriminacije in sovražnega govora med mladimi. Skozi naš projekt želimo opozoriti na diskriminacijo, ki se pojavlja med manjšinami in mladimi z manj priložnostmi. V projektu se želimo osredotočiti na spoznavanje in diskriminacijo pri Romski manjšini, LGBTQ skupnosti, verski skupnosti, rasni razliki, etničnega porekla, spola, invalidnosti, starejših oseb in družbenega položaja. Diskriminacija je ravnanje, ki ogroža, omejuje ali onemogoča prizadevanje, uresničevanje ali uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zato bomo v sklopu projekta mlade ozaveščali o pomenu človekovih pravic, pravilnem razširjanju strpnosti, spoznavali manjšine in skupnosti, ki živijo na območju Evrope. Spoznali bomo kaj je sovražni govor, kaj pomeni beseda diskriminacija in zakaj do nje prihaja, seznanili se bomo s pojmi kot so begunec, migrant, LGBTQ, etnično poreklo, rasna razlika in stereotipi. Skozi aktivnosti bomo osveščali mlade k večji strpnosti in jim pokazali primere dobrih praks na območju Pomurja in Slovenije. Ob enem pa si želimo spregovoriti tudi o evropskem državljanstvu, zakaj je pomembno, da se počutimo kot Evropejci in izrazili bomo svoje mnenje o Brexitu ter primeri dobrih praks zakaj smo kot EU močnejši in združeni v raznolikosti. Na projektu bomo tako obravnavali in spoznavali različne kulture, običaje in evropsko dediščino. Skozi projekt bomo sledili načelu ter sloganu »Prostor in participacija za vse«, ki je osrednja tema na področju mladine v okviru aktualnega tria (Nemčija, Portugalska, Slovenija). Ponosni smo na to, da je Slovenija dobila možnost predsedovanja Svetu EU. Le to nam omogoča dodatne možnosti za širjenje strpnsoti, solidarnosti in dobrih praks skozi naš projekt.

Namen mladinske izmenjave je spoznati manjšine, prebiti stereotipe, se seznaniti z delom z manjšinami, spoznati raznolikost kulture, tradicij, šeg in običajev. Predvsem si želimo prikazati, da je Evropa majhen svet v enem. Je prostor kjer se prepletajo številne kulture, tradicije, običaji, religije in jeziki.

Cilji našega projekta so:
-Spoznati kaj pomeni izraz diskiminacija
- Spoznati manjšine, ki živijo na območju partnerskih držav
- Seznaniti se s kulturo, običaji in tradicijami partnerskih držav
- Skozi praktične primere spoznati raznoliko kulturo, ki jo najdemo v Pomurju
- Razvijanje osebnih kompetenc mladih udeležencev
- Razvijanje kompetenc pri uporabi tujega jezik
- Spoznati manjšine, ki živijo v Pomurju, Sloveniji in Evropi
- Spoznati obmejno življenje in kulture, ki bivajo na istem prostoru
- Podrobneje spoznati Romsko, LGBTQ, versko, starejšo in druge etnične skupnosti v Sloveniji
- Ozavestiti mlade o pomembnosti raznolikosti preko socialnih omrežjih
- Mlade Evropejce vzpodbuditi k aktivni participaciji v podobnih projektih
- Širiti strpnost med mladimi do različnih manjšin oz. skupnosti

Cilji mladinske izmenjave v skladu s cilji programa Erasmus+ so:
- povezovanje mladih z namenom spodbujanja mladih k aktivnemu udejstvovanju v družbi, k zastopanju svojega mnenja,
- spodbujanje enakosti med spoloma in zagotavljanja enakih priložnosti vsem ne glede na spol in druge osebne okoliščine,
- vključevanje mladih z manj priložnostmi,
- spoznavanje področja človekovih pravic,
- krepitev jezikovnih kompetenc, t.j. izboljšano znanje tujih jezikov, predvsem angleškega jezika,
- okrepljena medkulturna zavest, kulturni pluralizem, medkulturni dialog, razlike med kulturami in enotnost človeškega rodu,
- urjenje v timskem delu,
- boljša osveščenost o evropskih projektih in vrednotah EU,
- večja motivacija za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini,
- mreženje organizacij in utrjevanje partnerstva.

Skozi projekt bomo mladi obravnavali vprašanja, ki se vežejo na človekove pravice in pravice manjšin, enakosti med spoloma in zagotavljanja enakih priložnostim vsem ne glede na osebne okoliščine. Pregledali bomo pojem manjšin, zgodovino preseljevanja, predstavili bomo manjšine v naših državah in se ob obiskih lokalnega okolja in delavnic na terenu z manjšinami tudi seznanili. Del aktivnosti bomo namenili širšemu osveščanju o pomembnosti človekovih pravic in strpnosti do vse prav tako pa zagotavljanje enakih priložnosti za vse. Z lokalnim povezovanjem bomo opozarjali na naš projekt, s pomočjo regijskih medijev bomo promovirali program Erasmus+ MvA. Z različnimi javnimi akcijami pa bomo pozivali k strpnosti in širjenju solidarnosti. Sovrstnike bomo opominjali na solidarnost in k medsebojni pomoči po" pokoronski" krizi, ki je prizadela ves svet. Ob tem je pa še posebej prizadela manjšine, ki se vse več srečujejo z diskriminacijo in vse večjem širjenju nestrpnosti, kar smo lahko opazili tudi pri bolnikih, ki so bili okuženi, starejših in ostalih ranljivih skupinah ter, če lahko tako rečemo pri vsakemu, ki je v tej krizi v javnosti kihnil.

 


Kaj želite doseči z izvedbo projekta? Kateri so cilji vašega projekta?

S projektom želimo mlade ozavestiti o besedi in pomenu manjšin, saj si velikokrat to besedo narobe razlagajo. Želimo si prebiti stereotipe, ki nastajajo do določenih manjšin in osveščati do večje strpnosti drug do drugega. S projektom želimo nadaljevati mrežo kulturnega poka in v mednarodnem okolju opozoriti na tematiko, ob enem pa si želimo, da se več organizacij odloči pripraviti podoben projekt pod istim imenom "Take a step against discrimination". Cilji našega projekta so: spoznati manjšine, ki živijo na območju partnerskih držav, seznaniti se s kulturo, običaji in tradicijami partnerskih držav, skozi praktične primere spoznati raznoliko kulturo, razvijanje osebnih kompetenc mladih udeležencev, spoznati manjšine, ki živijo v Pomurju in Sloveniji ob praktičnih primerih, spoznati obmejno življenje in kulture, ki bivajo na istem prostoru, podrobneje spoznati Romsko in LGBTQ skupnost v Sloveniji, ozavestiti mlade o pomembnosti raznolikosti preko socialnih omrežjih mlade Evropejce vzpodbuditi k aktivni participaciji v podobnih projektih, širiti strpnost med mladimi do različnih manjšin, vključevanje mladih z manj priložnostmi, spoznavanje področja človekovih pravic, urjenje v timskem delu, mreženje organizacij in utrjevanje partnerstva.

The project seeks to make young people more aware of the meaning of minorities as well as the word itself, because it is often falsely interpreted. We wish to banish stereotypes that are steered towards certain minorities and contribute to greater tolerance towards each other. The project seeks to continue to develop a string of cultural crashes and highlight the issue in an international environment. Simultaneously, we wish to contribute to other organisations deciding to prepare similar projects with the same name – "Take a step against discrimination".. Goals of our project: familiarize ourselves with minorities that live in the area of partnering countries, the culture, habits and traditions of partnering countries, familiarize ourselves with the diverse culture through practical examples, develop young participants personal competences, get to know minorities in the region of Pomurje and Slovenia through practical examples, get to know life near the border and the cultures that inhabit the same space, get to know the Roma and LGBTQ community in Slovenia, make young people more aware of the importance of diversity, encourage young Europeans to participate in similar projects through social media, spread tolerance among young people towards different minorities, include young people with lesser opportunities, get to know the field of human rights, improve team work skills, network organisations and strengthen the partnership.   

Kakšne aktivnosti nameravate izvesti? Koliko udeležencev bo vključenih in kakšen je njihov profil?

Izvedli bomo dve aktivnosti, mladinsko izmenjavo z naslovom "Take a step against discrimination", kjer bomo spoznavali manjšine in strpnost drug do drugega in mladinsko izmenjavo "Take a step against discrimination: next level!", ki bo nadaljevanje prvega dela aktivnosti. V projekt nas je vključenih 72 mladih udeležencev in prihajamo iz Slovenije, Hrvaške, Litve, Romunije, Poljske in Madžarske. Udeleženci mladinske izmenjave smo mladi v starosti od 16 do 30 let, med njimi tudi udeleženci z manj priložnostmi in nekateri mladinski vodje, ki smo starejši od 30 let. Nekaj udeležencev je že bilo vključenih v projekte Erasmus+, večina pa se nas srečuje z njimi prvič – to je tudi naš namen kot tudi promocija programa Erasmus+ med mladimi, ki programa še ne poznajo. Poudarek smo tudi dali vključevanju mladih z manj priložnostmi in sicer mladim, ki prihajajo iz ekonomsko slabše stoječega okolja in/ali živijo na geografsko manj ugodnem mestu, kar pomeni, da npr. prihajajo iz obmestnih okolij, kjer je dostopnost do programov za mlade slabša.

We will be implement two activities, a youth exchange with the title "Take a step against discrimination", where we will get to know minorities and tolerance towards one another and  a youth exchange "Take a step against discrimination: next level!", which will be a continuation of the first part of the activity.. The project includes 72 young participants from Slovenia, Croatia, Lithuania, Romania, Poland and Hungary. Participants of the youth exchange are aged from 16 to 30, among them are participants with fewer opportunities and youth leaders that are over 30 years old. Some participants have been a part of the Erasmus+ projects in the past, while most are encountering these projects for the first time – our aim is to promote the Erasmus+ programme among young people that are not familiar the programme. Emphasis is placed on including young people with lesser opportunities and young people that come from weaker economic backgrounds or geographically remote areas, e. g. peri-urban areas where accessibility to programmes for young people is limited. 

Kakšni so pričakovani rezultati in učinek vašega projekta?

S projektom želimo spodbujati evropsko sodelovanje na področju mladine, aktivno državljanstvo mladih na splošno in evropsko državljanstvo, kot tudi medsebojno razumevanje mladih iz različnih držav ter prispevati k razvoju kakovosti sistemov podpore za aktivnosti mladih.
Na lokalni ravni bomo vsi mladi udeleženci sigurno pustili odtis med interakcijo z ljudmi v lokalnem okolju. Ljudje bodo morebiti postajali vedno bolj odprti do tujih gostov in postajali bolj gostoljubni, preostali mladi, ki niso udeleženci mladinske izmenjave, pa bodo spoznali program Erasmus+ in mogoče se bo povečala motivacija za vključitev v projekte mladinskih izmenjav. Hkrati želimo navdušiti mlade udeležence za ponovno vključitev v projekte mladinskih izmenjav, kot tudi za aktivno vključevanje in participacijo v družbi v drugih oblikah. Cilj je tudi spodbuditi organizacije v lokalnem, regionalnem, nacionalnem okolju in ne nazadnje tudi na mednarodni ravni, da organizirajo različne projekte za mlade in jih privabijo k sodelovanju in aktivni udeležbi. Skozi aktivnosti bomo spoznavali nove ljudi z različnim narodnostnim, kulturnim ozadjem ter se ob tem učili sprejemati drugačnost. Hkrati se bomo sigurno naučili kaj novega o drugih državah in kulturah, predvsem skozi predstavitve posameznih držav in kulturno-kulinaričnih večerov. Medsebojno se bomo povezovali, se podrobneje spoznavali, v okviru skupinskega dela krepili svoje kompetence timskega dela in pomembnosti prilaganja v skupini.

The project aims to promote European cooperation in the field of youth, active citizenship of young people in general and European citizenship, as well as mutual understanding of young people from different countries and contributes to the development of quality support systems for youth activities.
At the local level, all young participants will certainly leave a footprint in the interaction with people in the local environment. People will probably become more open to foreign guests and become more hospitable, while the remaining young people who are not participants in youth exchange will get to know the Erasmus + program and may be motivated to participate in youth exchange projects. At the same time, we want to enthuse young participants to reintegrate into youth exchange projects as well as for active inclusion and participation in society in other forms. The aim is also to encourage organizations in the local, regional, national environment and, last but not least, at international level, to organize various projects for young people and to attract them to participate and participate actively. Through activities we will learn new people with different national, cultural backgrounds and learn how to accept the difference. At the same time, we will surely learn something new about other countries and cultures, especially through presentations of individual countries and cultural and culinary evenings. We will connect each other, get to know each other more closely, as part of the team work, we will strengthen our teamwork competencies and the importance of adapting to the group.

 

Povzetek sodelujočih organizacij

RIS RAZISKOVALNO IZOBRAZEVALNO SREDISCE DVOREC RAKICAN (Slovenia) Applicant Organisation

ASOCIACIJA TAVO EUROPA (Lithuania) Partner Organisation

KOZGAZDASAGI POLITECHNIKUM ALTERNATIV GIMNAZIUM (Hungary) Partner Organisation

Asociatia Comunitatilor Interculturale (Romania) Partner Organisation

Ekonomska skola Imotski (Croatia) Partner Organisation

Fundacja "Zielony Slon" (Poland) Partner Organisation

 

Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije


EKSRP
ESRR