SI EN DE

Erasmus+ projekt »Podari drevo – podari življenje«

Program

ERASMUS+, Učna mobilnost posameznikov (mobilnost mladih) – Evropska prostovoljska služba

Partnerji

RIS Dvorec Rakičan (Slovenija, vodilni partner), Asociatia SUPER TINERI (ASIRYS) (Romunija)

Trajanje projekta

1.8.2017 – 31.7.2018 (12 mesecev)

Povzetek projekta 

Področje varovanja in ohranjanja okolja se uvršča med prednostne naloge Evropske unije. Pomembna dimenzija ohranjanja okolja in varovanja okolja pa je predvsem dvig zavesti in družbene odgovornosti, zlasti mladih. Kljub temu, da ima Evropska unija ene izmed najstrožjih okoljskih standardov na svetu, je področje ozaveščanja in vzgoje za varovanje in ohranjanje okolja okrnjeno, tako v procesih formalnega kot v procesih neformalnega izobraževanja. Tudi medijske kampanje so na tem področju premalo usmerjene na posamezna lokalna okolja in posledično manj učinkovite. Zato, da bi to dosegli, si je treba prizadevati za ozaveščanje mladih za vrednote, med katerimi je narava ena temeljnih.

Cilj projekta je z neformalnimi orodji in metodami dvigniti  zavest in družbeno odgovornosti na področju varovanja in ohranjanja okolja v lokalnem okolju in posledično tudi na področju Evropske unije. Predvsem mlade spodbuditi k razmišljanju, da s svojim lastnim ravnanjem in lastno odgovornostjo vplivajo k izboljšanju odnosa do narave in jo s tem na nek način varuje. Hkrati je pomemben cilj  prostovoljcema (v starosti od 18 do 30 let), ki ju zanima področje varovanja in ohranjanja okolja omogočiti aktivno sodelovanje pri izvajanju projekta kakor tudi pri izvajanju aktivnosti, ki jih v okviru projekta načrtujemo. S tem bosta pridobivala novo znanje in praktične izkušnje ter razvijala kompetence na omenjenem področju, ki pomembno prispevajo k osebni izpolnitvi, vključenosti, prilagodljivosti, inovativnosti ter ne nazadnje k ustvarjanju prednosti na trgu dela in zaposljivosti.

 V sklopu projekta zato načrtujemo različne aktivnosti, ki bodo zasledovale omenjene cilje in mlade ter ostale zainteresirane postavile v vlogo aktivnih državljanov: okroglo mizo, tematske večere, lokalni posvet z vključitvijo nevladnih organizacij, fotografski natečaj in razstavo, delavnice, mednarodno znanstveno konferenco »Ekologija za boljši jutri« ter akcijo »Podari drevo – podari življenje«, v katero želimo vključiti lokalno javnost, da v skladu s svojimi možnostmi podari svoje drevo.

Bivanje in delo v tujini za prostovoljce predstavlja neprecenljivo izkušnjo. S projektom želimo spodbujati aktivno (evropsko) državljanstvo mladih, okrepiti njihovo znanje, spretnosti in kompetence, spodbujati medkulturno zavesti, mobilnost,  sodelovanje med mladimi nasploh, kakor tudi med organizacijami, širjenje dobrih praks po prostoru EU. Dolgoročno želimo z ustvarjanjem ustreznih vsebin in pogojev prispevati tudi k okrepitvi mednarodne razsežnosti mladinskih dejavnosti, spodbujanju večje kakovosti mladinskega dela ter okrepitvi sodelovanja s partnerskimi državami. 

Načrtovane aktivnosti

Udeleženca bosta najprej spoznavala okolje v  katerega sta prišla, organizacijo, zaposlene, okolico dvorca s parkom, lokalno okolje, njegove potrebe in potrebe organizacije. Seznanili ju bomo tudi z različno literaturo o varovanju in ohranjanju okolja. Na ta način bosta lažje razumela problematiko in bosta bolj pripravljena za organizacijo in tudi izvajanje različnih  aktivnosti: okroglo mizo, tematske večere, lokalni posvet z vključitvijo nevladnih organizacij, fotografski natečaj in razstavo, delavnice, mednarodno znanstveno konferenco »Ekologija za boljši jutri« ter akcijo »Podari drevo – podari življenje«, v katero želimo vključiti lokalno javnost, da v skladu s svojimi možnostmi podari svoje drevo. Pri tem se bosta srečala tudi s predpisi in zakonodajo, saj je park, v katerem bo potekala zasaditev dreves spomeniško zaščiten. Tako bosta imela možnost sodelovati tudi s strokovnjaki. Pričakujemo, da bosta prostovoljca skozi omenjene aktivnosti pridobila podlago in temelje na katerih bosta gradila svoje znanje ter pridobivala izkušnje za ustvarjanje svoje poklicne poti. 

Opis partnerjev

RIS Dvorec Rakičan je javni zavod ustanovljen s strani Mestne občine Murska Sobota s širokim spektrom dejavnosti, ki obsegajo raziskovanje, izobraževanje, turizem, medgeneracijsko sodelovanje in vseživljenjsko učenje. Od leta 2015 v okviru javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan deluje programska enota »Mladinski center RISKO« katerega namen je  izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti mladih, vključno z mladimi z manj priložnostmi ter spodbujati njihovo aktivno udejstvovanje v družbi. Mladinski center RISKO omogoča mladim, da lahko izven sistema formalnega izobraževanja odkrivajo svoje sposobnosti, večajo spretnosti in veščine ter osvajajo nova znanja, v spremstvu mladinskih delavcev obenem pa želi okrepiti mednarodno razsežnost mladinskih dejavnosti ter vlogo mladinskih delavcev in organizacij kot podpornih struktur za mlade, zato želi izvajati programe mednarodnih mladinskih izmenjav in na ta način mladim iz Pomurja omogočiti, da se udeležijo izmenjav v tujini ali pa se preizkusijo v vlogi gostiteljev.

Asociatia Super Tineri ASIRYS je neprofitna nepolitična organizacija, ki je bila ustanovljena leta 2009. Organizacije se pri svojem delu osredotoča na mlade, z namenom usposobiti jih za vzpostavljanje pozitivnih in trajnostnih sprememb v njihovi lokalni skupnosti. Njihovo poslanstvo temelji na napredku lokalne skupnosti na vseh področjih. Eden izmed ciljev organizacije Asociaţia Super Tineri (ASIRYS) je čim večje vključevanje mladih v delovni proces, prav tako je pa njihov cilj tudi ta, da želijo sodelovati tako kot v nacionalni tudi v mednarodnih programih oziroma projektih, katerih namen je ohranjanje in varovanje okolja. Aktivno delajo tudi na vključevanju v projekte Erasmus+, pri čemer se osredotočajo predvsem na razvoj podeželja, trajnostni razvoj, vzdrževanju dolgoročnih partnerstev ter vključevanju v projekte EVS. EKSRP
ESRR