SI EN DE

XII. mednarodna konferenca IZZIVI IN TEŽAVE SODOBNE DRUŽBE 10.6. 11.6. in 12.6.2024

V A B I L O

na XII. mednarodno konferenco »IZZIVI IN TEŽAVE SODOBNE DRUŽBE«,

ki bo potekala 10.6. 11.6 in 12. 6. 2024

v RIS Dvorcu Rakičan

v živo, Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota

 

 

Spoštovani,

vabimo vas, da se z vašim prispevkom (znanstvenim/strokovnim) udeležite XII. mednarodne konference »IZZIVI IN TEŽAVE SODOBNE DRUŽBE«, katere namen je predstavitev znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih dosežkov ter primerov dobre prakse. Konferenca bo potekala kot interdisciplinarni dogodek, na katerem bodo svoje prispevke predstavili slovenski in tuji strokovnjaki ter znanstveniki. S konferenco nagovarjamo različno strokovno javnost, predvsem s področja vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, policije, pravosodja, nevladnih organizacij, kakor tudi ostalo zainteresirano strokovno javnost, pri čemer je glavni cilj bistveno prispevati k sodobnim metodam in oblikam dela na tematskih področjih konference.

 

Na konferenci bodo sodelovali strokovnjaki iz Slovenije in tujine, uradni jeziki bodo slovenski, angleški, bosanski ter srbski. Izdan bo zbornik konference, kjer bodo zbrani prispevki. Na konferenci bodo predstavljeni tudi znanstveni prispevki iz znanstvene monografije.

 

Tematski sklopi v okviru XII. mednarodne konference »Izzivi in težave sodobne družbe« so:

- DRUŽINA
(razvojne naloge in potrebe družine, učenje o družini, družinski proračun, partnerstvo, zakonodaja – družinski zakonik, strokovna pomoč, razpad družine, starševstvo in spoštovanje otroštva, itd.);

- NASILJE
(medvrstniško nasilje, nasilje nad učitelji in delavci na področju socialnega varstva, odkrivanje in preprečevanje nasilja v družini, učenje za reševanje konfliktov brez nasilja, nenasilna komunikacija in ravnanje z jezo, itd.);

-  NOVODOBNE ODVISNOSTI
(igre na srečo, odvisnosti od informacijske in komunikacijske tehnologije, motnje hranjenja, odvisnost od nakupovanja, spolnosti, odvisnost od različnih substanc, itd.).

-  VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
(inkluzija, mediacija v šoli, elementi varnosti, delo z otroki s posebnimi potrebami in nadarjenimi otroki, vizija šole, ki je od vseh, šole v kateri vsak učenec napreduje, soustvarjanje učenja, spoštovanje otroštva, soustvarjanje podpore in pomoči v šoli, itd.);

-  KREPITEV ZMOGLJIVOSTI
(prenos dobrih praks, motivacija, profesionalizem, profesionalni razvoj, vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko sodelovanje, soustvarjanje novih znanj in praks, itd.);

 - IZZIVI DOLGOŽIVE DRUŽBE
(aktivno staranje, vseživljenjsko učenje, vključenost v družbo, skrb za zdravje, medgeneracijsko sožitje itd.);

- OHRANJANJE NARAVE
(varovanje okolja in ekosistemov za prihodnje generacije, ekološko kmetijstvo, zmanjšanje okolju škodljivih vplivov, itd.).

 

Tisti, ki želite aktivno sodelovati, OBVEZNO izpolnite spodnjo prijavnico, kjer navedete, v kateri tematski sklop naj uvrstimo vaš pisni prispevek.

 

Zaradi zagotavljanja še višje kvalitete mednarodne konference vas obveščamo o dveh rokih za oddajo povzetkov, in sicer z namenom, da imate udeleženci, ki se na konferenco prijavite prej, več časa za popravke. Vsi povzetki so namreč pregledani s strani več članov strokovnega odbora, saj je v interesu vseh, da so tako povzetki kakor tudi celotni prispevki zapisani na določenem nivoju strokovne primernosti in ustreznosti. 

 

PRIJAVA DO:

ROK ODDAJE POVZETKA DO:

10. 05. 2024

15. 05. 2024

27. 05. 2024

27. 05. 2024

 

 

Prejete povzetke (v slovenščini in angleščini) – do v tabeli določenega roka – pošljemo v pregled strokovnemu odboru, kateri odloči o ustreznosti le teh. V kolikor povzetki niso ustrezni, je vaša naloga, da jih popravite v skladu z recenzijskimi opombami. Vse popravljene povzetke nato ponovno pošljemo strokovnemu odboru v pregled. V primeru ponovne neustreznosti imate na voljo zopet dodatno možnost, da povzetek popravite. Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da je na podlagi korigiranega povzetka vse spremembe potrebno smiselno vnesti tudi v celotni prispevek.

 

Ko je povzetek odobren s strani strokovnega odbora in ko imate opravljene vse obveznosti (vključno s poslanim celotnim prispevkom in opravljeno predstavitvijo) ste upravičeni do POTRDILA O UDELEŽBI S SAMOSTOJNIM REFERATOM.

 

ZADNJI ROK ZA PRIJAVO JE 27. 05. 2024. Vsi, ki boste prijavo oddali na ta dan, morate zraven priložiti tudi povzetek.

 

Rok za oddajo celotnega prispevka je 31. 05. 2024. 

 

 

Navodila za pripravo prispevka:

- Znanstveni prispevek:
obsegati mora najmanj 15 strani in največ 25 strani z vključenimi vsemi zahtevanimi sestavnimi deli: povzetek s ključnimi besedami (vse v maksimalnemu obsegu 250 besed), uvod, metode dela (s podpoglavji, udeleženci, pripomočki oziroma inštrumenti ter postopek), rezultate, razpravo in seznam literature (pisava: Times New Roman, velikost črk je 14 (izjema je le velikost pisave v tabelah, kjer je pisava v velikosti 10 pt), presledek med vrsticami je 1,2 pt). Znanstveni prispevki morajo biti napisani v angleškem jeziku. Znanstveni prispevki so lahko tudi teoretični prispevki, v katerih se v podrobnostih preuči in kritično analizira določene modele ali teorije.

Natančnejša navodila najdete TUKAJ.

- Strokovni prispevek:
obsegati mora najmanj 6 strani in največ 8 strani (pisava Times New Roman, velikost črk je 12, presledek med vrsticami pa 1,15), ni ga potrebno napisati po točno določeni metodologiji. 
Vsak avtor/soavtor lahko prijavi le en prispevek. 

Natančnejša navodila najdete TUKAJ.

 

Za jezikovno korektnost prispevkov so dolžni poskrbeti avtorji, prav tako so odgovorni za strokovno in znanstveno korektnost prispevkov. 

 

Mednarodna konferenca bo potekala na način, da bo ustrezala pogojem napredovanja, ki so navedeni v Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10, 113/20, 115/22, 23/23 in 92/23), ki je stopil v veljavo 1. 09. 2023. 

 

Potrdila:

V skladu s pravilnikom o napredovanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10, 113/20, 115/22, 23/23 in 95/23) bomo izdali potrdila o udeležbi s samostojnim referatom. 

Po potrditvi celodnevne prisotnosti v živo so udeleženci upravičeni do potrdila za nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (funkcionalna znanja). Točke za sodelovanje bodo podeljene v skladu s pravilnikom.

 

Program mednarodne konference  bo dostopen TUKAJ.


  

Kotizacija za udeležbo s pisnim prispevkom (velja ob prijavi z oddanim povzetkom):

 - Prijava do 10. 05. 2024: 200,00 Eur z DDV

 - Prijava do 27. 05. 2024: 225,00 Eur z DDV

Cena kotizacije za udeležbo s prispevkom zajema:

Udeležbo na konferenci z aktivnim sodelovanjem, objavo v zborniku ali monografiji, strokovno gradivo v e-obliki ter ostale aktivnosti v sklopu konference.

Kotizacija za udeležbo brez prispevka:

 100,00 Eur z DDV

Cena kotizacije za udeležbo zajema:

Udeležbo na konferenci, strokovno gradivo v e-obliki ter ostale aktivnosti v sklopu konference.

Popusti:

- V primeru, da je iz iste organizacije 2 ali več udeležencev in je plačnik le-ta, je 15 % popust na skupni znesek. Popust velja v primeru enkratnega nakazila.

- V primeru soavtorstva se kotizacija za udeležbo s prispevkom plača v celoti za prvega avtorja, vsak naslednji avtor plača kotizacijo za udeležbo brez prispevka

- Študenti imajo 30 % popusta na kotizacijo

Način plačila:     

- Najkasneje 7 dni pred konferenco, znesek nakažete na naš TRR – RIS Dvorec Rakičan odprt pri UJP Murska Sobota št. SI56 01280-6000001097. Pri nakazilu prosimo, da v okence »namen« vpišete svoje ime.

- Javni zavodi nam posredujejo naročilnice najkasneje 7 dni pred pričetkom konference. 

 

Vse dodatne informacije o mednarodni konferenci lahko dobite:

- preko e-pošte na konferenca@ris-dr.si,
- preko telefona na tel. št. (02) 535 18 93.

 

Vljudno vabljeni,
mag. Tatjana Buzeti

XII. mednarodna konferenca IZZIVI IN TEŽAVE SODOBNE DRUŽBE 10.6. 11.6. in 12.6.2024


EKSRP
ESRR