SI EN DE

VII. mednarodna znanstvena konferenca "Prehrana, gibanje in zdravje", 24. - 25. 11. 2016

 

V RIS Dvorcu Rakičan smo letos med 24. 11. in 25. 11. 2016 organizirali VII. Mednarodno znanstveno konferenco "Prehrana, gibanje in zdravje".

 

Konferenco zaznamuje rekordno število prispevkov, ki so bili predstavljeni v sklopu konference. Skupno je bilo namreč predstavljenih 120 prispevkov, od tega 18 znanstvenih in 108 strokovnih. Izdan je bil strokovni bilten, kjer so zbrani strokovni prispevki ter znanstvena monografija z naslovom »Razvojni potenciali z vidika prehrane, gibanja in zdravja«, ki vsebuje znanstvene prispevke, ki so bili predstavljeni na konferenci.

 

POVZETKI KONFERENCE

 Povzetek:

- v sekciji smo obravnavali tematska področja gibanje, zdravje prehrana;

- glede na veliko število udeležencev konference iz področja izobraževanja lahko ugotovimo, da so obravnavana vsebinska področja vse pogosteje interdisciplinarno vključena v predmetnike in vsebine znotraj različnih področij vzgojno-izobraževalnih programov vrtcev in šol, obenem pa postajamo bolj občutljivi in imamo več znanja, zato tudi večji poudarek na obravnavanih področjih;

- imamo mnogo primerov dobrih praks, njihova izmenjava pa prispeva k bogatenju pedagoške prakse in k osveščenosti;

- vzgajamo z zgledom in pomembno je, da se tega zavedamo kot starši in kot vzgojitelji/učitelji;

- za gibanje ne potrebujemo veliko denarja, dovolj je motiviranost in zgled učiteljev/vzgojiteljev ter iskanje priložnosti, za gibanje ki se ponujajo v iskanju različnih notranjih prostorov vrtca/šole: hodnik, igralnico, učilnico, garderobo…in v gibanju v naravi;

- udeleženci so izpostavili, da se učitelji  bojijo poškodb in posledic pri izvajanju športne vzgoje  (pomembni je osveščati starše o pomenu gibanja za otroke);

- promocija zdravja na delovnem mestu se v praksi aktivno udejanja, kar kažejo primeri dobrih praks, ki so jih predstavili udeleženci konference. Le ti so poudarili, da je skrb za lastno zdravje odgovornost posameznika in delovne sredine. Skupna ugotovitev je bila – zadovoljni delavci so tudi bolj učinkoviti in bolj motivirani in kot takšni prispevajo k doseganju skupnih ciljev in k promocijo institucije;

- v vzgojno izobraževalnih institucijah moramo spodbujati zdrav življenjski slog. Zato potrebujemo motivirane učitelje/vzgojitelje, ki vzgajajo z lastnim zgledom;

- konferenca je priložnost za mreženje med udeleženci ter izmenjavo novih znanj in primerov dobrih praks.

Priložnosti:

- motivirati učitelje za iskanje priložnosti in drugačnih oblik ter metod izvajanja gibalnih dejavnosti;

- za posvet navdušiti še udeležence drugih strok – multidisciplinarnost posveta.

  mag. Breda Forjanič

 

 Povzetek:

- na mednarodni konferenci se predstavijo in soočijo poročila o znanstvenih raziskavah in strokovni prispevki (samostojni referati) s področij prehrane, gibanja in zdravja

- ugotavljamo, da ima zelo pomemben vpliv na konceptualne spremembe ljudi v zvezi s tematskimi področji konference ravno izobraževalna vertikala, saj bi z usklajenim in sistematičnim pristopom opolnomočili mlade s kompetencami, potrebnimi za zdravo življenje v času šolanja in po njem

- ugotavljamo, da se učinkovito delo z mladimi na področju prehrane, gibanja in zdravja pozitivno odraža širše, ne le pri mladih, ki so bili vključeni v specifične dejavnosti ali izobraževanja, saj s pozitivnim zgledom in s svojo spremembo vplivajo tudi na svojo okolico (prijatelji, sošolci, starši, sokrajani…)

- konferenca je poleg večinoma predstavljenih pedagoških izkušenj predstavila tudi raziskave, ki interdisciplinarno nagovarjajo še druga področja, na primer turizem; tovrstnih prispevkov bi si želeli še več

- ugotavljamo, da so predstavljeni referati utemeljili dejstvo, da vsebine s področja prehrane, gibanja in zdravja posegajo tako v področje vzgoje kot izobraževanja, saj gre za usvajanje novih znanj in sprememb obnašanja in delovanja v družbi

- ugotavljamo, da je kar nekaj referatov govorilo o neposrednem poučevanju v zvezi s temami konference (primarni nivo), veliko o posrednih vzgojno-izobraževalnih vsebinah pri drugih predmetih (sekundarni nivo) ter nekaj referatov tudi o terciarnem segmentu (zagotavljanju ustreznih pogojev na institucionalni ravni za primarni in sekundarni nivo)

- številne predstavljene znanstvene raziskave so bile prav tako kot strokovni prispevki osredotočene na polje vzgoje in izobraževanja, kar je s številnimi sinergijskimi učinki udejanilo poslanstvo konference

- videli smo tudi, da številni referati povezujejo po dve ali več tematskih področij konference in se ne osredotočajo zgolj na eno, na primer le na prehrano ali le na gibanje oziroma le na zdravje

- znanstven odbor konference je sprva izvedel selekcijo prijav, s kvaliteto predstavljenih strokovnih samostojnih referatov in seveda z znanstvenimi prispevki pa smo lahko izjemno zadovoljni in se je nadejamo tudi v prihodnje

- iz neformalnih pogovorov z udeleženci je bilo razbrati iskreno zadovoljstvo predvsem z vsebino, pa tudi z organizacijo mednarodne konference, kar organizatorji cenimo ter nas zavezuje k vztrajanju kvalitetne izvedbe konference tudi v prihodnosti

Priložnosti:

- želeli bi si še bolj pestre udeležbe strokovnjakov iz tudi drugih področij, saj ugotavljamo, da je konferenca v polju vzgoje in izobraževanja postala dobro prepoznavna

- kljub zadovoljivi mednarodni udeležbi strokovnjakov na konferenci bi bilo dobro ta cilj zasledovati in intenzivirati tudi v prihodnje

- kot je žal običajno za pozitivne dogodke, na katere smemo biti resnično ponosni, je konferenca po številnih letih obstoja še vedno premalo odmevna v domačih medijih, kar bi bilo potrebno nadgraditi

 doc. dr. Robert Repnik

 

Dostop do literature:

Znanstvena monografija "Razvojni potenciali z vidika, prehrane, gibanja in zdravja"

Bilten - Prehrana, gibanje in zdravje

Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije


EKSRP
ESRR