SI EN DE

NOVE ZGODBE - NOVE PRILOŽNOSTI

 


 


 

 PROJEKT "NOVE ZGODBE - NOVE PRILOŽNOSTI: SKUPNO USTVARJANJE NOVIH ZGODB ZA SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI IN ZAPOSLOVANJA S POMOČJO INOVATIVNIH PRISTOPOV"

 

9. prednostne osi: "Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine"

9.1. prednostne naložbe: "Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in ndejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti"

9.1.2 specifičnega cilja : "Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje na trgu dela"

 

Glavni namen projekta

Namen projekta je osebam iz ciljne skupine omogočiti pridobivanje in nadgradnjo socialnih in delovnih spretnosti ter znanj, dvigniti njihovo motivacijo za aktivno soočanje z brezposelnostjo in vsakdanjimi problemi ter skupaj iskati možne rešitve za izhod iz brezposelnosti oz. za vstop v proces aktivnega iskanja zaposlitve. Skozi vključitev v delovne aktivnosti želimo udeležencem približati ter olajšati pot oz. vstop na trg dela in socialno vključenost.

Cilji projekta

Projekt si prizadeva skozi dolg program socialne aktivacije ter ob okrepljeni podpori in povezavi različnih deležnikov in ob ustrezni povezavi z že obstoječimi socialnovarstvenimi programi, programi aktivne politike zaposlovanja, različnimi programi izobraževanja in usposabljanja, zmanjšati socialno izključenost in omogočiti marginaliziranim posameznikom sodelovanje v družbi, njihovo opolnomočenje, osebni razvoj in razvoj spretnosti, ki jih potrebujejo za vsakodnevno sodelovanje v družbi.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Informacije za programsko obdobje 2014 - 2020 najdete na spletni strani, ki je dostopna na http://www.eu-skladi.si/.

 

 Projekt je 80 % financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada in 20 % iz sredstev slovenske udeležbe.