SI EN DE

ZAUPAJ SI - PATJA ANDI TUTE

Projekt ZAUPAJ SI - PATJA ANDI TUTE se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020,

9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«,
9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«,
9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

Ciljna skupina so polnoletne romske ženske, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so upravičenke oz. prejemnice DSP ali na podlagi ZUTD vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.

Namen projekta je romskim ženskam ponuditi celostno obravnavo, v kateri bomo skupaj ugotovili njihov trenutni položaj ter zastavili cilje, kaj si želijo s pomočjo programa doseči. Namen programa je ugotoviti, v čem so dobre, kaj si želijo delati, jih motivirati k delu in aktivnemu načinu življenja. Romske ženske želimo tudi približati večinskemu prebivalstvu in stkati vzajemni prijateljski odnos.

Ključni cilj projekta je s svojimi aktivnostmi na celovit način prispevati k reševanju problemov socialne izključenosti in tveganja revščine za udeležence ter k izboljšanju njihove zaposljivosti. Udeleženci bodo imeli možnost osvojiti najrazličnejše kompetence in možnost aktivnega sodelovanja z lokalnimi deležniki.

Projekt je 80 % financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada in 20 % iz sredstev slovenske udeležbe.

 

 Utrinki 1. skupine

 

Utrinki 2. skupine

 

Utrinki 3. skupine

 

 

 

Utrinki 4. skupine 

Utrinki 5. skupineEKSRP
ESRR