SI EN DE

Projekt DREAM ROAD

Projekt DREAM ROAD (Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development)

 

DREAM ROAD - INFORMACIJE O PROJEKTU

 

1. POVZETEK PROJEKTA

Izključevalna dinamika socialne neenakosti in revščine se odraža v vseh vidikih vsakdanjega življenja Romov po svetu, nedavne ocene navajajo, da je teh v Evropi med 10-12 milijonov. V zadnjih letih je želen in pričakovan napredek na področju romskih vprašanj razblinil oster politični diskurz z okrepljenim pritiskom na Rome, ki se v več državah Podonavja soočajo s skrajnimi razmerami socialne izključenosti in živijo na robu družbe. V nekaterih državah so se razmere zaostrile do te mere, da se ne osredotočamo več na iskanje načinov izboljševanja položaja Romov, temveč se povsem neutemeljeno ukvarjamo z njihovo upravičenostjo poseljevanja območij, ki so že več desetletij njihov dom. S projektom DREAM ROAD želimo člane romskih skupnosti spodbuditi in opolnomočiti, da sami postanejo gonilo potrebnih sprememb. Ključna rezultata projekta sta participativni razvoj novih rešitev za povečanje digitalne, informacijske in funkcionalne pismenosti Romov ter vzpostavitev širokih sodelovalnih mrež pri njihovem izvajanju. Prenosljive pilotne izvedbe temeljijo na razvoju računalniško podprtih prostorov, ki spodbujajo pridobivanje znanja, praktično učenje in digitalni dostop, kjer lahko člani spregledanih skupnosti pridobijo spretnosti in znanje, da postanejo informirani člani družbe. Ključnega pomena za doseganje uspeha pri izvajanju takih družbenih intervencij je tesno sodelovanje romske skupnosti, pristojnih javnih organov in lokalnih skupnosti. Projekt DREAM ROAD krepi zmogljivosti javnih organov za boljše spopadanje z izzivi, s katerimi je soočena romska skupnosti, z dialogom in inovacijami, tako da predstavnikom skupnosti nudi znanje in izkušnje za dosego dolgotrajnega učinka. Dolgoročni cilj je ustvariti trajne procese interakcije, ki spodbujajo medsebojno odzivnost vseh družbenih akterjev. Transnacionalni okvir bo omogočil izvajanje prenosljivih rešitev, preizkušenih v lokalno specifičnih okoljih, ki bodo služile kot zgled pri oblikovanju politik.

2. KLJUČNI PODATKI

 • Projektni konzorcij je sestavljen iz 15 partnerjev iz 10 držav.
  • Trajanje projekta: 30 mesecev (1. 7. 2020 - 31. 12. 2022).
  • Sodelujoče države: Slovenija, Češka, Madžarska, Romunija, Bolgarija, Avstrija, Slovaška, Srbija, Moldavija, Ukrajina.
  • Projekt je sofinanciran iz skladov Evropske unije (ERDF, IPA, ENI) v okviru projekta Interreg Danube Transnational Programme, pod 4. prioriteto (Well-governed Danube Region).
  • Specifični cilj: Krepitev institucionalnih zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi
  • Skupna vrednost projekta: € 2,072,267.40

ERDF: € 1,433,843.75

IPA: € 153,788.29

ENI: € 173,795.00

RIS Dvorec Rakičan: € 304,900.00 (ERDF sofinanciranje v višini 85 %: € 259,165.00)

Mestna občina Murska Sobota: € 109,345.00 (ERDF sofinanciranje v višini 85 %: € 92,943.25)

 

3. PROJEKTNO PARTNERSTVO

Projektni konzorcij je sestavljen iz 15 partnerjev iz 10 držav Podonavja in 14 pridruženih partnerjev.

 

Partner

Sofin.

Kontakt

Država

Research and Educational Centre Mansion Rakican

Lead Partner

tamara@ris-dr.si

Slovenia

Institute of Social Innovations

ERDF

danes@vellum.cz

Czech Republic

Zala County Regional Development Agency Nonprofit Limited Liability Company

ERDF

karpati.veronika@zalamegye.hu

Hungary

Nevo Parudimos Association

ERDF partner

nevo.mobilities@gmail.com

Romania

Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance

ERDF partner

office@amalipe.com

Bulgaria

Roma Adult Education Organisation Burgenland

ERDF partner

a.lehner@mac.com

Austria

Institute for Cultural Relations Policy

ERDF partner

institute@culturalrelations.org

Hungary

Centre of Social and Psychological Sciences Slovak Academy of Sciences

ERDF partner

progrfil@saske.sk

Slovakia

Harghita County Council

ERDF partner

borbathcsilla@harghitacounty.ro

Romania

Municipality of Murska Sobota

ERDF partner

damjan.anzelj@murska-sobota.si

Slovenia

Covasna County Employment Agency

ERDF partner

tibor.kelemen@cv.anofm.ro

Romania

Roma Inclusion Office

IPA partner

inkluzija.roma@gmail.com

Serbia

Know How Centre

IPA partner

boba.perinovic@gmail.com

Serbia

Representation in the Republic of Moldova of the Foundation Terre des hommes Lausanne – Switzerland

ENI-MD partner

elena.madan@tdh.ch

Moldova

NGO Youth Space

ENI-UA partner

ernestsamsonchyk@gmail.com

Ukraine

 

4. INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME

Danube Transnational Programme je finančni instrument Evropskega teritorialnega sodelovanja (European Territorial Cooperation, ETC), bolj znanega pod imenom Interreg. Program za Podonavje ali Danube Transnational Programme (DTP) promovira ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo v Podonavju na izbranih področjih.

Skupni proračun programa je 274.578.077,00 evrov, kar vključuje prispevek EU (231.924.597,00 €) in delež nacionalnega sofinanciranja (42.653.480,00 evrov).  

Delež sofinanciranja EU prihaja iz treh različnih skladov: ERDF (Evropski razvojni sklad), IPA (Instrument za predpristopno pomoč) in ENI (Evropski sosedski instrument).

Izbrani projekti so sofinancirani v višini 85 %.

 

 EKSRP
ESRR