SI EN DE

PO POTEH GORIČKIH BISEROV

 

 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si);

Povezava na spletno stran Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (www.mgrt.gov.si);

 Povezava na spletno stran LAS Goričko 2020 (www.las-goricko.si/prva-stran);

 RIS Dvorec Rakičan je partner v projektu PO POTEH GORIČKIH BISEROV (krajše GORIČKI BISERI), ki je bil izbran v okviru JAVNEGA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Goričko 2020« v letu 2017 za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 TEMATSKO PODROČJE UKREPANJA: Ustvarjanje novih delovnih mest

UKREP PO SLR: Spodbujati podjetniške in kmetijske aktivnosti ter inovativna partnerstva za razvoj in ustvarjanje dodatnega vira dohodka s pomočjo novih lokalnih produktov in storitev.

SPECIFIČNI CILJ: Spodbujanje podjetniške inovativnosti in aktivnih partnerstev ter razvoj in trženje lokalnih potencialov

Obdobje izvajanja operacije: 1. 9. 2017 - 30. 10. 2018

Celotna vrednost operacije v EUR: 77.483, 05

Znesek sofinanciranja v EUR: 52.821, 82

Namen operacije

V Goričkem prostoru imamo številne lokalne potenciale, ki so turistično privlačni, a so med njimi precejšnje krajevne razdalje, kar predstavlja oviro za turiste, ki se prvič srečajo z goričkim okoljem. Projekt torej naslavlja problem slabe obiskanosti Goričkih biserov zaradi krajevne razdrobljenosti in skromnih informacij glede mobilnosti turistovo do skritih Goričkih biserov.

Z operacijo bomo turistom ponudili ključne rešitve, ki bodo omogočile večjo informiranost turistov o Goričkih biserih in mobilnost do le-teh. Operacija bo temeljila na štirih pomembnih aktivnostih, ki bodo produkte celotnega LAS Goričko (t.i. Goričke bisere) povezali v enotno mrežo, v kateri bo imel turist različne možnosti izbire, prilagojene svojim interesom obiska območja LAS Goričko. 

Vzpostavili bomo koncept mobilnosti turistov po sistemu in sicer s:
- HOP ON HOP OFF PREVOZI (za vsakdanje turiste, ki želijo v kratkem času čim več videti in doživeti), v okviru katerega bomo rekreativnim turistom omogočili tudi izposojo koles in
- VIP PREVOZI (za prestižneje turiste, ki se pustijo razvajati).
Z novima lokalnima storitvama prevozov bomo bistveno povečali mobilnost turistov in vplivali na promocijo in trženje že obstoječih lokalnih produktov, kar bo okrepilo trenutno tržno verigo domačih proizvodov, hkrati pa bo spodbudilo podjetniško aktivnost, vezano na dodatno ponudbo proizvodov iz domačih lokalnih surovin in nastajanje novih inovativnih partnerstev. Z operacijo bomo poskrbeli tudi za rekreativne turiste, katerim bomo omogočili izposojo koles, preko česar bodo lahko združiti rekreacijo z dostopom do lokalnih turističnih znamenitosti.
Z operacijo bomo vzpostavili večjezično spletno stran s spletno aplikacijo, ki bo omogočala direktno spletno rezervacijo izletov po poteh Goričkih biserov.

Kreirali bomo vstopno točko goričkih biserov, pri čemer smo kot atraktivno vstopno točko izbrali vinsko klet Dvorca Rakičan, ker ima odlično izhodiščno lego glede na bližino pomurske avtoceste. V vstopni točki bomo turistom omogočili dostop do prvih informacij o celotni mreži potencialov območja LAS Goričko. Ker je Goričko znano po okusnih vinih, je vinska klet s storitvijo degustacije goričkih vin najprimernejša odskočna deska za ponudbo izletov po vinskih poteh Goričkega, ki bodo vključevali tudi druge Goričke bisere (naravne, kulturne in kulinarične). V vstopni točki se bodo odvijale tudi spremljajoče dejavnosti, kot so tradicionalne družabne prireditve, na katerih bo predstavljena folklora, ljudska pesem in ljudski običaji območja LAS Goričko, stojnice domačih pridelovalcev različnih tradicionalnih dobrot – medu, bučnega olja, prekmurske gibanice, Goričke šunke, zaseke,…

Izvedli bomo promocijske kampanje in iskanje potencialov Goričkega s posebnimi promocijsko-demonstracijskimi aktivnostmi vezanimi na uporabo kulturnih in naravni danosti za izboljšanje turistične privlačnosti območja LAS Goričko ter iskanja dodatnih potencialov Goričkega za turistične namene. Z izvedbo operacije se bodo tako izvedli 3 promocijsko-ozaveščevalni dogodki vezani na predstavitev goričkih vin, kulinarike, ljudskih plesov, kulturne dediščine itd.

Aktivirali bomo nevladni sektor za podporo goričkim biserom in sicer, gorička društva in druge nevladne organizacije na območju LAS Goričkega prirejajo številne prireditve, dogodke in srečanja, preko katerih volontersko ohranjajo in prenašajo ljudsko izročilo območja LAS Goričko na mlajše generacije. Na teh dogodkih je prisotno veliko folklore, ljudskih pesmi in ljudskih običajev značilnih za LAS Goričko, ki predstavljajo velik potencial za predstavitev turistom. Preko aktiviranja nevladnega sektorja za podporo Goričkim biserom bomo društva in druge nevladne organizacije spodbudili k sodelovanju, da tekoče sporočajo svoje prireditve, dogodke in srečanja, na katera bomo pripeljali tudi turiste. Tako bomo dosegli večjo obiskanost lokalnih tradicionalnih prireditev, turistom pa omogočili, da doživijo pristnost ohranjenih tradicionalnih običajev na lastni koži preko direktnega zvoka in slike
Izvedli se bodo 3 aktivacijski programi za tri različne ciljne skupine in to so: mladi, Romi in madžarska manjšina pri čemer bo vsak program namenjen po eni ciljni skupini.

Cilji operacije

Območe LAS Goričko ima številne naravne, kultirne in kulinarične znamenitosti, ki so razdrobljene po celotnem LAS Goričko. Dodatno razdrobljenost povzroča pretežno individualna promocija, pri kateri posamezni ponudnik domačega proizvoda/stroitve ali posamezna občina LAS Goričko promovira le svoje produkte oz. znamenitosti. N aturistično informacijskih tičkah ponudba potencialov LAS Goričkega ni povezana v zaokrožene celote, na podlagi katerih bi se turisti lažje odločili katere znamenitosti območja LAS Goričko si želijo ogledati, kaj okusiti in kaj doživeti. Lokalni akterji smo v tej operaciji ustanovili partnerstvo, ker želimo povezati Goričke turistične, naravne, kulturne in kulinarične produkte, ki smo jih poimenovali Gorički biseri, v enotno mrežo, do katere bodo imeli lažji in ceovitejši dostop tursiti, ki obiščejo območje LAS Goričko. Povezanost in večja obiskanost biserov, povečanje promocije in posledično prodaje lokalnih proizvodvo iz domačih surovin ter predstavitev ljudskih običajev, značilnih za območje lAS Goričko, se bo povečala skozi izbrani cilj spodbujanje podjetniške in kmetijske aktivnosti ter inovativnih partnerstev za razvoj in ustvarjanje dodatnega vira dohodka s pomočjo novih lokalnih produktov in storitev, preko naslednjih aktivnosti:

Cilji operacije so:

1.  Povezati naravne, kulturne in turistične bisere LAS Goričko v ponudbi izletov po poteh Goričkih biserov, katere bodo imeli turisti preko spletne aplikacije možnost rezervirati že doma ter omogočiti izlete turistov po sistemu HOP ON HOP OFF ali VIP PREVOZOV turistov, s čimer se poveča mobilnost turistov do skritih biserov LAS Goričko,

2.  V obnovljeni vinski kleti Dvorca Rakičan kreirati vstopno točko Goričkih biserov in vzpostaviti degustacijsko središče, v katerem bodo imeli turisti možnost pokušati tradicionalna gorička vina in preko družabnih dogodkov doživeti folkloro, ljudsko pesem in ljudske običaje območja LAS Goričko,

3.  Aktiviranje nevladnega sektorja za podporo Goričkim biserom, z možnostjo aktivacije ranljivih skupin (mladi, Romi, madžarska narodna skupnost).

 

Kazalniki učinka:

- Število novih lokalnih produktov in storitev: 4

- Število inovativnih partnerstev: 1

- Število programov in storitev za družbeno povezanost in socialno vključenost mladih, žensk, starejših in brezposelnih, Romov in Madžarov (3)

- Število izvedenih izobraževalnih/ozaveščevalnih aktivnosti: 1

PARTNERJI:

- DEPTA, prevozne in druge storitve, Dejan Prasl s.p. (vodilni partner),

- Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (partner 1) in

- Kulturno turistično društvo Dvorec Rakičan (partner 2).

 

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si);

Povezava na spletno stran Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (www.mgrt.gov.si);

Povezava na spletno stran LAS Goričko 2020 (www.las-goricko.si/prva-stran);

 

Več o lokalni akcijski skupini LAS GORIČKO 2020 je dostopno TUKAJ.

 Projektne novice

EKSRP
ESRR