SI EN DE

PO poTEh naravne in kulturne dediščine Pri dobrih ljudeh

 

Naziv operacije: PO poTEh naravne in kulturne dediščine Pri dobrih ljudeh

Akronim operacije: POTEP PRI DOBRIH LJUDEH  

TEMATSKO PODROČJE UKREPANJA

VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

CILJ PO SLR

IZBOLJŠATI STANJE OKOLJA IN NJEGOVE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI TER OHRANITI KULTURNO DEDIŠČINO OBMOČJA LAS 

UKREP PO SLR

IZBOLJŠATI TURISTIČNO PONUDBO OBMOČJA LAS Z IZKORIŠČANJEM KULTURNIH IN NARAVNIH DANOSTI

OPIS OPERACIJE

Operacija POTEP PRI DOBRIH LJUDEH je namenjena izboljšanju stanja okolja in izboljšanju njegove biotske raznovrstnosti ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine območja LAS Pri dobrih ljudeh. V sklopu operacije bomo partnerji iz različnih sektorjev oblikovali nove programe, s katerimi bomo na neposreden in posreden način prispevali k izboljšanju okolja in k ohranjanju naravne ter kulturne dediščine, in razvili ter vpeljali nove naložbe, ki bodo trajnostno prispevale k uresničevanju cilja, ki ga z operacijo zasledujemo. Tako bo občina Kobilje uredila biosferno območje za rekreativne in druge dejavnosti, Kulturno društvo »Štefan Raj« Turnišče bo z nakupom folklornih oblek nadgradilo že bogato ljudsko-folklorno izročilo v občini in na celotnem območju, društvo Mali klub Velika Polana pa bo z nakupom premične opreme obogatilo izvedbo ozaveščevalnih dogodkov na prostem za vse generacije. Na inovativen način bomo vsi partnerji operacije povezali identificirane točke naravne in kulturne dediščine območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in skozi namizno družabno igro POTEP PRI DOBRIH LJUDEH poskrbeli za razširjanje znanja o bogati naravni in kulturni dediščini območja med vse generacije. Velik poudarek bomo v sklopu operacije namenili ozaveščanju o pomenu varovanja in trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine ter okolja nasploh. V ta namen bomo partnerji operacije izvedli številne dogodke, druženja in delavnice, ki bodo med drugim namenjene tudi vključevanju in opolnomočenju ranljivih skupin prebivalstva.

NAMEN OPERACIJE

Varovanje in trajnosti razvoj naravne in kulturne dediščine ter okoljska trajnost so izzivi, ki so prisotni na celotnem območju Slovenije, še posebej pa na območjih, ki so na obrobjih in so z vidika državnih institucij velikokrat premalo upoštevana, kljub bogati tradiciji, kulturni in naravni dediščini ter turističnim potencialom. Območje LAS Pri dobrih ljudeh 2020 pokriva občine, ki so naravno in kulturno dediščinsko izredno bogate, prav tako vsebujejo številne točke, ki so vedno bolj turistično zanimive. Območje pa je tudi izredno kmetijsko zaznamovano, kar pa se na žalost velikokrat odraža v zmanjševanju biotske raznovrstnosti in v drugih okoljskih problemih. Vse to ima posledice v povečanju števila ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter v zmanjševanju naravnih habitatov. Na območju LAS Pri dobrih ljudeh je zaznana tudi nizka stopnja osveščenosti prebivalstva o varovanju narave. Z operacijo POTEP PRI DOBRIH LJUDEH želimo partnerji operacije nagovoriti vse zgoraj omenjene izzive in z novimi programi in naložbami dolgoročno prispevati k izboljšanju stanja okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter k ohranjanju kulturne dediščine območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020.
V okviru operacije bomo izvedli številne aktivnosti, med katerimi bo tudi nekaj naložbenih, s katerimi bomo trajnostno prispevali k izboljšanju okolja in k varovanju naravne ter kulturne dediščine. Vodilni partner občina Kobilje bo z ureditvijo biosfernega območja prispeval k izboljšanju okolja ter k ohranitvi biotske raznolikosti na omenjenem območju. Partner Kulturno društvo »Štefan Raj« Turnišče bo z nakupom novih narodnih noš opolnomočil folklorno delovanje na območje občine Turnišče in prispeval k ohranitvi nesnovne in snovne kulturne dediščine celotnega območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020. V ta namen bo organiziral in izvedel povorko narodnih noš, ki bo predstavila bogato kulturno dediščino območja širši javnosti. Partner RIS Dvorec Rakičan PE RIS - Beltinci bo pripravil pregled naravne in kulturne dediščine območja LAS Pri dobrih ljudeh. Na podlagi svojih bogatih izkušenj s področja vključevanja ranljivih skupin, bo partner oblikoval programe za opolnomočenje ranljivih skupin območja LAS Pri dobrih ljudeh s poudarkom na varovanju naravne in kulturne dediščine. Partner Veveve, informacijske storitev in grafično oblikovanje, Miha Horvat s.p. bo poskrbel za povezovanje interpretacijskih točk naravne in kulturne dediščine skozi razvoj interaktivne družabne namizne igro POTEP PRI DOBRIH LJUDEH. Igra bo na voljo udeležencem programov za vključevanje ranljivih skupin prebivalstva, prav tako bo na voljo na šolah območja LAS Pri dobrih ljudeh ter na posameznih dogodkih, druženjih in delavnicah. Skozi igro bodo igralci spoznali naravno in kulturno dediščino območja LAS Pri dobrih ljudeh. Igra bo pomembno ozaveščevalno orodje, s katerim bomo vse generacije spodbujali k ohranjanju naravne in kulturne dediščine območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Pri izvedbi aktivnosti bodo sodelovali vsi partnerji operacije. Partner Veveve pa bo poskrbel tudi za spletno prisotnost družabne igre Potep pri dobrih ljudeh. Partner Mali klub Velika Polana bo s svojimi dogodki na prostem poskrbel za ozaveščanje o pomenu ohranjanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst na območju LAS Pri dobrih ljudeh. Prav tako bo partner poskrbel za druženje in rekreacijo prebivalcev Velike Polane in drugih krajev iz območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020.
Skozi izvedbo omenjenih aktivnosti bo operacije POTEP PRI DOBRIH LJUDEH na inovativen in trajnosten način prispevala k uresničevanju izbranega cilja SLR: Izboljšati stanje okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter ohraniti kulturno dediščino območja LAS.

CILJI OPERACIJE

- Urejena nova naravna točka na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020.
- Večje število površin, namenjenih rekreaciji in druženju na območju LAS Pri dobrih ljudeh.
- Izdelan novi inovativni produkt za povezovanje točk naravne in kulturne dediščine in za spodbujanje ozaveščenosti o pomenu varovanja naravne in kulturne dediščine območja.
- Povečanje števila aktivnosti namenjenih ozaveščanju o pomenu varovanja naravne in kulturne dediščine in okoljske trajnosti.
- Povečanje števila aktivnosti / programov, namenjenih ranljivim skupinam prebivalstva območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020.
- Povečanje medgeneracijskega sodelovanja na območju LAS Pri dobrih ljudeh.

OBDOBJE IZVAJANJA OPERACIJE

Začetek operacije: 4.6.2022
Zaključek operacije: 15.6.2023

VODILNI PARTNER OPERACIJE

Občina Kobilje

PARTNERJI OPERACIJE

Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, PE RIS - Beltinci

Kulturno društvo "Štefan Raj" Turnišče

Mali klub Velika Polana

Veveve, informacijske storitve in grafično oblikovanje, Miha Horvat s.p.

FINANČNI NAČRT OPERACIJE

Skupna vrednost celotne operacije (z DDV, EUR): 126.670,53 EUR

Upravičeni stroški operacije (EUR): 113.926,66 EUR

Znesek sofinanciranja (EUR) 80 %: 91.141,33 EUR

POVEZAVE

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

LAS PDL

Operacija je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarstvo razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

 Projektne novice

EKSRP
ESRR