SI EN DE

Projekt CultHeRit

Naslov projekta v izvirniku: Identifying solutions for labor market imbalances in the cultural heritage sector in the Danube region by improving its accessibility to young professionals

Naslov projekta v slovenskem jeziku: Iskanje rešitev za omilitev neravnovesja na trgu dela v sektorju kulturne dediščine na območju Podonavja in izboljšanje dostopnosti omenjenega sektroja maldim strokovnjakom

Akronim projekta: CultHeRit

Prednostna naloga programa: Sposobnejša in bolj konkurenčna regija

 

Specifični cilj: 3.1 - Dostopni, vključujoči in učinkoviti trgi dela (Accessible, inclusive and effective labour markets) 

Trajanje projekta: Začetek projekta: 01. 01. 2024 (30 mesecev) 

Skupna vrednost projekta: 2.043.590,00 € (1.634.872,00€ ESRR 80% sofinanciranje) 

Budget partnerja RIS Dvorec Rakičan: 170.000€ € (136.000,00€ ESRR)

Sofinanciranje ESRR: 80%  

Povzetek: 

Projekt prispeva k upočasnitvi in preusmeritvi bega možganov visoko izobraženih mladih ter omogoča ohranitev kvalificirane delovne sile na področju kulture znotraj sektorja mladih, hkrati pa povečuje raznolikost omenjene delovne sile.

Projekt vključuje 13 institucij, ki delujejo na področju kulturne dediščine in njihovih združenj iz desetih držav programskega območja Podonavje, ki so se združile, da bi opredelile in preizkusile rešitve za omilitev bega mladih talentov in strokovnjakov na področju kulturne dediščine. Omenjeni pojav je prisoten tako na sektorski (iz kulturne dediščine v bolj donosne sektorje) kot na teritorialni ravni (z vzhoda na zahod). Da bi se to spremenilo, želi multidisciplinarno partnerstvo iz regije spodbuditi pozitivne spremembe trenutnih praks zaposlovanja v inštitutih in muzejih kulturne dediščine (IMKD) v regiji. S povečanjem dostopnosti sektorja mladim strokovnjakom bo projekt prispeval k upočasnitvi in preobrnitvi migracij visoko izobraženih mladih ter k ohranitvi kvalificirane delovne sile v IMKD, hkrati pa bo povečal raznolikost delovne sile v sektorju. Navsezadnje si CultHeRit prizadeva, da bi sektor postal in ostal privlačno delovno mesto, ki bi mladim zaposlenim ponujal zadovoljivo kariero in poklicni razvoj.

Omenjeno projekt dosega z razvijanjem in preizkušanjem možnih rešitev ter njihovim spodbujanjem preko kampanje zavzemanja (advocacy campaign) in dogodkov.  Partnerji bodo analizirali dinamiko in trenutne razmere na sektorskem trgu dela: zaposlitvene prakse, izobraževalno ponudbo in pričakovanja potencialnih kandidatov. Po ugotovitvi obsega težav in opredelitvi področij za izboljšanje bodo partnerji skupaj oblikovali ambiciozen transnacionalni zaposlitveni model. Deset organizacij bo z vrsto pilotnih ukrepov preizkusilo uporabnost pilotnega modela v realnih razmerah, potem ko ga bodo prilagodile nacionalnim predpisom in lokalnim okoljem. Na podlagi tega bodo partnerji predlagali izvedljivo in široko uporabno rešitev za zaposlovanje, zaposlitev in ohranitev zaposlenih: na podatkih temelječ nadnacionalni model za zaposlovanje mladih strokovnjakov. Model je edinstven in predstavlja najvišji standard v tem sektorju znotraj območja Podonavja.

Vzporedno bo partnerstvo izvedlo raziskavo za razumevanje splošnega stanja na področju zaposlovanja in dostopnosti delovnih mest za ranljive skupine v IMKD v sodelujočih državah. Študija bo opredelila ovire pri dostopnosti zaposlitve na tem področju, s katerimi se soočajo mladi, invalidi, prebivalci podeželskih območij in ženske. Na podlagi ugotovitev bodo raziskane priložnosti in izvedljive rešitve, kot so možnosti, ki jih ponuja delo na daljavo. Na njihovi podlagi bodo oblikovana priporočila za odpravo ovir v strategiji za izboljšanje dostopnosti delovnih mest in zaposlitvenih razmer v sektorju IMKD. Ugotovitve transnacionalne študije in strategije ter bodo uporabljene za naslavljanje politik in odločevalcev z zagovorniškimi ukrepi.

Z analizo neravnovesij na trgu dela ter strateškimi priporočili za doseganje bolj raznolikih in vključujočih delovnih mest ter izboljšanje zaposlovanja mladih in dostopa ranljivih skupin do delovnih mest v sektorju, se projekt pridružuje pobudam, ki zagotavljajo udeležbo in dostopnost vseh na trgu dela ter spodbujajo socialno mobilnost navzgor. 

Projektno partnerstvo:

VP 1 Museum of Applied Arts Budapest – vodilni partner

PP2 MAK – Museum of Applied Arts – Dunaj, Avstrija

PP3 KUPF OÖ - Cultural Platform Upper Austria – Linz, Avstrija

PP4 National Institute of Heritage Romania, Bukarešta

PP 5 National Museum for the History of Transylvania – Cluj Napoca, Romunija

P6 Bihor County Employment Agency – Oradea, Romunija

PP7 Republic Institute for Protection of Cultural Monuments, Srbija

PP8 Intermunicipal Institute for Protection of Cultural  Monuments, Subotica, Srbija

PP9 Trade Union of Employees in Cultural Institutions, Belgrade, Srbija

PP 10 Museum of Decorative Arts Prague, Češka

PP 11 Institute for Protection of Cultural-Historical and Natural Heritage of Republic of Srpska– Banja PP13 Luka, Bosna in Hercegovina

PP12 Museum of Arts and Crafts, Zagreb, Hrvaška

PP13 Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, SlovenijaProjektne novice

EKSRP
ESRR