SI EN DE

Creative Europe: projekt MUS.NET

 

 

 

 

  

Program sofinanciranja: Ustvarjalna Evropa

Podprogram: Kultura

Razpisne kategorije: Projekti sodelovanja

Kategorija 1 – Projekti sodelovanja manjšega obsega

 

Osnovni podatki:  

Naslov projekta: MUSeum NETwork

Akronim projekta: MUS.NET

Trajanje projekta: 1.9. 2019 - 3.4. 2022 (32 mesecev)

Partnerstvo vključuje 5 projektnih partnerjev

Vodilni partner: Provincia di Padova (Italija)

Projektni partnerji: RIS Dvorec Rakičan (Slovenija), Museum of Lebork (Poljska), Butterfly Arc S.r.l. (Italija), Fundacion Santa Maria La Real Del Patrimonio Historico (Španija).

Vrednost projekta: 325.299,00 €

 

Povzetek projekta

Cilj projekta MUS.NET je razviti preverljive in konkretne metode za omogočanje dostopnosti nesnovnih in snovnih kulturnih dobrin vsem državljanom ter povečanje števila obiskovalcev predvsem tistih muzejev in galerij, kateri brez inovativnega pristopa, ki ga je spodbuja in razvija projekt MUS.NET tovrstnega obiska ne bi beležili oz. bili deležni.

Projekt MUS.NET temelji na vzpostavitvi mreže evropskih institucij, ki delujejo na področju kulture ter upravljajo majhne muzeje oz. galerije.  Ukrepi so namenjeni široki ciljni skupini, pri čemer se projekt osredotoča na mlade družine, obiskovalce stare nad 50 let, predstavnike ranljivih skupin in migrante oz. nove člane skupnosti. Ključno orodje pri razvoju občinstva predstavlja uporaba sodobne tehnologije in digitalizacija razstavnih eksponatov ter gradiva. Tovrsten pristop spreminja obiskovalčevo muzejsko izkušnjo, jo naredi zanimivejšo in omogoča oblikovanje privlačnejše kulturne ponudbe, pri čemer omogoča razširitev in povečanje primarne ciljne skupine.

Z vzpostavitvijo mednarodne mreže v katero so vključeni manjši muzeji in galerije, projekt krepi kulturno raznolikost, omogoča večjo mobilnost znanja in osebja, prav tako pa prispeva k širjenju in trajnosti doseženih rezultatov v evropskem prostoru ter krepitvi vezi med partnerji, saj jedro projekta predstavlja krepitev odnosov med vključenimi muzeji in galerijami, deljenje dejavnosti, raziskav in obiskovalcev.

Z vpeljavo inovativnih metod in novega znanja si projektni partnerji v sklopu projekta prizadevamo za povečanje števila obiskovalcev v manjših muzejih in galerijah, pri čemer projektne aktivnosti naslavljajo tudi usposabljanje osebja in prostovoljcev. Tukaj se partnerstvo osredotoča predvsem na področje širjenja kulturnih dobrin, vključujočega in lažjega dostopa do kulturnih vsebin ter ustvarjanja vezi z obiskovalci (naprednejša uporaba družbenih omrežij, spletnih in IKT orodij, učinkovitejše komuniciranje z obiskovalci in lokalnim okoljem, večje vključevanje medijev, ipd.). Omenjeni ukrepi pozitivno vplivajo na gospodarsko delovanje okolja, kar vzpodbuja družbeni razvoj skupnosti.

Izzivi s katerimi se partnerji soočamo se odražajo v zastavljenih ciljih projekta, ki sovpadajo s štirimi osrednjimi prednostnimi nalogami pri oblikovanju ukrepov na področju razvoja kulture v evropskem prostoru:

1. dostopna in vključujoča kultura na področju razvojnih in tržnih pristopov za razvoj občinstva oz. doseganje novih obiskovalcev,

2. varovanje kulturne dediščine nanašajoč se na dejavnosti ozaveščanja državljanov o kulturnem ozadju posameznih skupnosti,

3. vpeljava ustvarjalne ekonomije in inovacij kot orodje za učinkovito komuniciranje ter doseganje bodočih obiskovalcev,

4. spodbujanje in širjenje kulturne raznolikosti v odnosih EU ter povečanje mobilnosti z namenom krepitve vezi med projektnimi partnerji.

 Vloga slovenskega partnerja

RIS Dvorec Rakičan v projektu deluje kot vodja pilotne izvedbe projekta, ki vključuje izbiro,  nabavo, implementacijo in testiranje IKT opreme za vpeljavo inovativnih metod digitalizacije kulturnih vsebin. Prav tako sodeluje v pripravljalnih, izobraževalnih in komunikacijskih aktivnosti in skrbi za diseminacijo projektnih rezultatov. Projektni delovni sklop pilotne izvedbe predstavlja osrednji del projekta MUS.NET in med drugim obsega spletna izobraževanja za muzejske upravljalce in razvoj digitalnih kulturnih aktivnosti (npr. interaktivni dnevi odprtih vrat, digitalizacija razstavnih vsebin s pomočjo digitalnih aplikacij). 

 

 

 

Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije


Projektne novice

EKSRP
ESRR